Uchwały Rady 2005

                U C H W A Ł A  Nr XXX/204/05RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, oraz dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole

26-01-2005

 


                    U C H W A Ł A  Nr XXX/204/05

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 26 stycznia 2005 r.

 

 w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, oraz dożywiania dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm.) oraz art. 48 ust. 4 i 5, art. 96 ust. 4 i art. 104 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 z póź. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej może być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, z wyłączeniem dożywiania dzieci i młodzieży w okresie pobierania nauki w szkole, pod warunkiem zwrotu części lub całości przyznanej kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

 

§ 2

Wydatki na świadczenia wymienione w § 1 - z wyłączeniem dożywiania dzieci i młodzieży w okresie pobierania nauki w szkole -  podlegają zwrotowi w oparciu o ustalenia rodzinnego wywiadu środowiskowego określającego sytuację osoby i rodziny, w wysokości:

  1. do 50% kosztu świadczenia, jeżeli dochód osoby lub rodziny wynosi powyżej 100%, a nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy o pomocy społecznej;
  2. 100% udzielonego świadczenia, jeżeli dochód osoby lub rodziny wynosi powyżej 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w §1.

 

§ 3

1. Zwrotu części lub całości poniesionych kosztów, lub wydatków na pomoc rzeczową dokonuje się poprzez wpłatę na konto Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.

2. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz ustaleń dokonanych z osobą ubiegającą się o świadczenie, ustala w drodze decyzji administracyjnej wysokość kwoty podlegającej zwrotowi, termin i sposób dokonania zwrotu wydatków na świadczenie, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 

§ 4

W przypadkach szczególnych zwłaszcza, jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie w całości lub jego części stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, może odstąpić od żądania takiego zwrotu.

 

§ 5

Świadczenia w formie posiłku, przysługują bezpłatnie uczniowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 150% dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

 

 

§ 6

1. Uczniom, których członkowie rodziny osiągają dochód powyżej 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej przyznaje się pomoc na zasadzie zwrotu części lub całości wydatków

2.  Zwrot wydatków, o których mowa w ust. 1 kształtować się będzie w sposób następujący

?    w przypadku dochodu rodziny w wysokości powyżej 150% do 200% włącznie kryterium dochodowego odpłatność wynosić będzie 50% wartości posiłku;

?    w przypadku  dochodu rodziny przekraczającego wysokość 200% kryterium dochodowego odpłatność wynosić będzie 100% wartości posiłku;

?    ustalenie sposobu zwrotu następować będzie zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.

 

§ 7

Istnieje możliwość całkowitego odstąpienia od żądania zwrotu odpłatności za świadczenie w formie posiłku w sytuacjach wyjątkowych, w szczególności z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, lub kiedy żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenie stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielanej pomocy.

 

§ 8

Świadczenie w formie posiłku przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych a także Dyrektora Szkoły, wychowawcy klasy, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 

§ 9

Przyznanie świadczenia w formie posiłku następuje przez wydanie przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej decyzji administracyjnej w trybie określonym w ustawie.

 

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejsko ? Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie.

 

 

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od tego ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 dnia miesiąca, w którym nastąpiło ogłoszenie.

 

 

                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                    dr Sławomir Kopeć

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.