Uchwały Rady 2005

U C H W A Ł A   NR  XLIII/270/05RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia  28 grudnia  2005  r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2005 rok.   

28-12-2005

 


U C H W A Ł A   NR  XLIII/270/05

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia  28 grudnia  2005  r.

 

 

w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2005 rok.

 

                  Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 109 ust. 2 pkt 1 i ust.3, i art. 124 ust.1 pkt.1 i 2  ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami)   Rada  Miejska  w  Skawinie  u c h w a l a, co następuje:

 

§ 1

 

1.Zmniejszyć dochody budżetu Gminy o kwotę                    9.470

2.Zmniejszyć wydatki budżetu Gminy o kwotę                     9.470 zł

3.Dokonać przeniesienia wydatków w budżecie Gminy na rok 2005

   zgodnie z załącznikiem.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

 

                           dr  Sławomir  KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.