Uchwały Rady 2005

U C H W A Ł A   NR  XLIII/ 272/05RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia  28  grudnia 2005 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

28-12-2005

 


U C H W A Ł A   NR  XLIII/ 272/05

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia  28  grudnia 2005 roku

 

 

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

 

 

        Na podstawie art.130 ust.2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / tekst jednolity: Dz.U. Nr 15 poz.148, z późniejszymi zmianami/  Rada Miejska w Skawinie    u c h w a l a , co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się wykaz wydatków zaplanowanych w budżecie na 2005 rok, które nie  wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania  wydatku ujętego w wykazie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

 

§ 2.

 

Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, o którym mowa w § 1 , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą  obowiązującą od dnia       1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

 

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

 

                    

                                                                                   dr Sławomir  Kopeć 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLIII/272/05

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 28 grudnia 2005 r.

 

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczny termin ich dokonania

 

                                               

 

L.p.

 

Nazwa zadania

Kwota wydatków

 w złotych

Ostateczny termin dokonania wydatku

1.

Wodociąg dla Woli Radziszowskiej

163.990

30.06.2006 r.

2.

 

Budowa północnej obwodnicy Skawiny Etap I

821.769

30.09.2006 r.

3.

Przebudowa ulicy Torowej (projekt)

59.902

30.09.2006 r.

4.

Budowa parkingu w rejonie cmentarza przy ul. Krakowskiej (projekt)

9.760

30.06.2006 r.

5.

Budowa zjazdu ul.Jagielnia (projekt

47.519

20.12.2006 r.

6.

Budowa dróg  oś. ?OAZA? w Skawinie

22.302

30.06.2006 r.

7.

Budowa chodników w m. Wielkie Drogi i Borek Szlachecki

47.092

30.06.2006 r.

8.

Remont ulicy Krakowskiej na odcinku od ul. Korabnickiej do ul. Kilińskiego

213.648

31.05.2006 r.

9.

Modernizacja ulicy Wyspianskiego

33.288

30.06.2006 r.

10.

Budowa parkingów przy ul. Wesołej w Skawinie (projekt)

25.620

30.06.2006 r.

11.

Budowa domu przedpogrzebowego wraz z infrastrukturą i zapleczem

10.370

30.04.2006 r.

12.

Opracowanie planu rewitalizacji Skawiny

29.280

31.05.2006 r.

13.

Adaptacja części strychu w budynku Rynek 2 w Skawinie na potrzeby serwerowi (projekt)

14.561

31.03.2006 r.

14.

Dokumentacja dotycząca kanalizacji sanitarnej terenów nieskanalizowanych

123.952

31.08.2006 r.

15.

Oświetlenie uliczne na terenie gminy Skawina (projekty)

32.940

31.07.2006 r.

 

UZASADNIENIE !

              Niniejszą  uchwałą  ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 z uwagi na :

- warunki atmosferyczne i przesunięcie części robót drogowych na okres wiosenny ? pozycja 2 i 8,

-  trudności związane z uzyskaniem przez Projektanta pozwolenia na budowę ? pozostałe pozycje.

 

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie (zał. Nr 1) zostaną zgromadzone na subkoncie podstawowego rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

 

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

 

                                  dr  Sławomir  Kopeć

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.