Uchwały Rady 2005

U C H W A Ł A   Nr  XXX/199/05RADY  MIEJSKIEJ W  SKAWINIEz dnia  26 stycznia 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/105/04 z dnia 14 stycznia 2004 r.Rady Miejskiej w Skawinie dot. cen biletów za korzystanie z usług przewozowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie  na liniach autobusowych w granicach administracyjnych Gminy Skawina.

26-01-2005

 


U C H W A Ł A   Nr  XXX/199/05

RADY  MIEJSKIEJ W  SKAWINIE

z dnia  26 stycznia 2005 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/105/04 z dnia 14 stycznia 2004 r.Rady Miejskiej w Skawinie dot. cen biletów za korzystanie z usług przewozowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie  na liniach autobusowych w granicach administracyjnych Gminy Skawina.

 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Dz.U. z 2003 r., poz.717), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204, Dz.U. z 2003 r. Nr 137 poz. 1302) oraz art. 18a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 125 poz.1371, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 89 poz.804 i Nr 199 poz. 1671 Dz.U. z 2003 r. i Nr 137 poz. 1302, Nr 149 poz. 1452 i Nr 162 poz. 1568) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

 

W uchwale nr XVIII/105/04 z dnia 14 stycznia 2004 r. Rady Miejskiej w Skawinie  wprowadza się następujące zmiany:

1. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

 

    ?5. Ustala się od dnia  1 marca 2005 r. uprawnienia do przejazdów     

           ulgowych ? w wysokości 50% wartości biletu normalnego na liniach

           strefowych w granicach administracyjnych Gminy Skawina dla

           następujących grup  mieszkańców Gminy Skawina:

 

                 1. Dzieci po ukończeniu 4, a przed ukończeniem 7 roku życia ? na

                     podstawie dokumentu stwierdzającego wiek, tożsamość i  miejsce

                     zameldowania.

2.     Dzieci w wieku 6 ? 18 lat nie objęte obowiązkiem szkolnym

     wskutek choroby lub niepełnosprawności ? na podstawie rocznego

     biletu imiennego wydanego przez MPK S.A. i dokumentu

     stwierdzającego tożsamość i miejsce zameldowania.

3.     Uczniowie szkół podstawowych, ponad podstawowych

     i policealnych - na podstawie biletu jednorazowego i właściwego   

    dokumentu stwierdzającego tożsamość, miejsce zameldowania oraz

    potwierdzającego fakt uczęszczania do w/w szkół.

 

4.     Emeryci  ? na podstawie  dokumentu stwierdzającego tożsamość i

     miejsce zameldowania wraz z ostatnim odcinkiem potwierdzającym

     otrzymywanie emerytury.

5.     Inwalidzi z orzeczeniem ustalającym umiarkowany stopień

     niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy (dawna II

     grupa) na podstawie legitymacji wydanej przez wydział Spraw

     Społecznych Urzędu Miasta Krakowa i dokumentu stwierdzającego

      tożsamość i miejsce zameldowania.

6.     Inwalidzi słuchu posiadający orzeczenie ustalające stopień

     niepełnosprawności ? na podstawie legitymacji wydanej przez wydział

     Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa i dokumentu

     stwierdzającego tożsamość i miejsce zameldowania.

 

2. Dotychczasowy ust. 5 otrzymuje oznaczenie ust. 6 oraz brzmienie:

     ?6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do wykupienia ulg, o

      których mowa w ust. 3, 4 i 5 w drodze stosownej umowy z przewoźnikiem

      określającej odpowiednie dopłaty. Źródłem pokrycia powyższych ulg

      będą środki zabezpieczone`` w budżecie Gminy Skawina?.

 

3. Załącznik do uchwały zawierający ceny biletów w poz. I ?Bilety do

    kasowania? otrzymuje dodatkową kolumnę zawierającą ceny biletów

    ulgowych gminnych . Treść dodanej kolumny wraz z dotychczasowym

    cennikiem zawiera załącznik do niniejszej uchwały

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od  1 marca 2005 r.

 

 

 

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

dr Sławomir KOPEĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXX/199/05

  Rady Miejskiej w Skawinie                                            

    z dnia  26 stycznia 2005 roku

 

 

 

 

Ceny biletów

za przewozy środkami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A.

 w Krakowie poza granicami administracyjnymi Gminy Miasta Krakowa.

 

I.                    Bilety do kasowania

 

Rodzaj biletu

Normalny

Ogólnodostępny

Ulgowy

Ustawowy

Ulgowy Gminny

Za bagaż

Bilet

jednorazowy

 

            2,50 zł

 

 

1,25 zł

 

1,25 zł

 

2,50 zł

Bilet

24-godzinny

 

11,0 zł

 

 

5,50 zł

 

5,50 zł

 

-

 

II.                  Bilety miesięczne imienne

 

 

Rodzaj biletu

 

Ceny biletów

za jeden miesiąc

 

 

Normalny

Ogólnodostępny1

Ulgowy

Podmiejski2

Ulgowy Gminny Szkolny

Ulgowy

Ustawowy

Na jedną linię

pn - pt

 

60,00 zł

 

 

47,00 zł

 

30,00 zł

 

30,00 zł

Na jedną linię

wszystkie dni

 

64,00 zł

 

 

50,00 zł

 

32,00 zł

 

32,00 zł

 

1 -  przy pierwszym zakupie

2  - przy każdym następnym zakupie

 

 

 

 

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

      dr Sławomir Kopeć

 

 

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.