Uchwały Rady 2005

UCHWAŁA  BUDŻETOWAMIASTA I GMINY SKAWINA   na rok  2005Nr  XXX/194/05RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia  26 stycznia 2005 r.

26-01-2005

 


UCHWAŁA  BUDŻETOWA

MIASTA I GMINY SKAWINA   na rok  2005

Nr  XXX/194/05

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia  26 stycznia 2005 r.

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c/,d/, i/ ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późniejszymi zmianami ) oraz art. 109, art. 116, art.124 ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2, art.134 ust. 3 i 4, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148; z późniejszymi zmianami ) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo o ochronie środowiska        ( Dz.U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627;  z późniejszymi zmianami )    Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości  65.300.098 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości  74.943.586 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi  deficyt budżetu  w kwocie 9.643.488  zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek.

 

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.893.280 zł, i rozchody budżetu w kwocie  5.249.792 zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

 

§ 2

 

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

 

1.)  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr 4.

2.)  zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik Nr 5.

 

§ 3

 

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 4

 

Ustala się:

1)     wydatki majątkowe budżetu w wysokości  14.791.974 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2)     limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

 

§ 5

 

Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

 

1)     dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.250.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

 

2)     dla działających na terenie gminy  niepublicznych jednostek systemu oświaty ? na łączną kwotę 500.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

 

3)     na sfinansowanie zadań zlecanych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie -  na kwotę 436.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

 

§ 6

 

Tworzy się:

1)     rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w kwocie 500.000 zł,

2)     rezerwy celowe budżetu na wydatki sołectw i osiedli, które zostaną rozdysponowane przez Burmistrza zgodnie z obowiązującym Statutem Miasta i Gminy Skawina oraz statutami sołectw w łącznej kwocie 803.000 zł.

 

 

 

§ 7

 

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego ? zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

 

§ 8

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ? zgodnie z załącznikiem Nr 13.

 

 

§ 9

 

 

1.     Zaplanowane w przychodach budżetu kredyty i pożyczki  Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zaciągnie w kwotach z załącznika Nr 3, a obciążenia z nich nie będą przekraczać prognozowanych wielkości zadłużenia  z  załącznika Nr 14.

 

2.     Ujęte w rozchodach budżetu raty pożyczek i kredytów zostaną spłacone w kwotach zgodnych z załącznikiem Nr 3.

 

3.     Zobowiązania z tytułu wieloletnich programów inwestycyjnych  Burmistrz Miasta i Gminy zaciągnie w kwotach nie wyższych niż limity z załącznika Nr 8 .

 

 

4.     Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do:

 

a)     zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 2.000.000 zł,

b)    lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

c)    dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,

d)    udzielania pożyczek do kwoty 25.000 zł w roku budżetowym.

 

 

 

 

§ 10

 

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2005, przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Publicznego  Gminy Skawina, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

 

§ 11

 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Burmistrzowi  Miasta i Gminy  Skawina     i zobowiązuje się Burmistrza do przedłożenia Radzie Miejskiej:

 

a)     informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2005 r ? w terminie do dnia 31 sierpnia 2005 r., w szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej,

b)    sprawozdania z wykonania budżetu za 2005 r. ? w terminie do dnia 31 marca 2006 r. ? w szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej.

 

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia          1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

 

 

                                                                                  dr Sławomir  KOPEĆ

 

 Załącznik do budżetu 2005

 

 

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.