Uchwały Rady 2005

UCHWAŁA  Nr XXX/200/05RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia  26 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skawinie. 

26-01-2005

 


UCHWAŁA  Nr XXX/200/05             RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE             z dnia  26 stycznia 2005r.

w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skawinie.

 

 

 

        Na podstawie art.18a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm) oraz § 20 ust.6 Statutu Gminy Skawina Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Zatwierdza się wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie z  kontroli przeprowadzonej w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie  stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                              dr Sławomir KOPEĆ

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Załącznik do uchwały   

                                                                                                   Nr   XXX/200/05

                                                                                                   Rady Miejskiej w Skawinie

                                                                                                   z dnia 26 stycznia 2005 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

WNIOSKI  POKONTRONE

 

1.     Ocena działalności CKiS za rok 2003 i I półrocze 2004 r. jest bardzo wysoka, co potwierdzają także osiągane na międzynarodowym i ogólnopolskim forum sukcesy.

2.     Kontrolowana dokumentacja nie budzi żadnych zastrzeżeń Komisji.

3.     Placówki podległe CKiS w miarę możliwości utrzymywane są na wysokim poziomie, wszędzie widać porządek, gospodarność i dbałość o mienie.

4.     Gmina nie wywiązała się z dofinansowania do cen biletów dla uczniów korzystających z basenu.

 

 

 

 

ZALECENIA  POKONTROLNE

 

1.     Należy zwiększyć w miarę możliwości lub zostawić na dotychczasowym poziomie dotacje z Urzędu dla CKiS w celu umożliwienia jego działalności i wykonania niezbędnych remontów. Kwota ta powinna zostać wykazana w budżecie Miasta i Gminy na rok 2005.

2.     Należy zabezpieczyć w budżecie na 2005 r. kwotę odpowiadającą wysokości dofinansowania do ceny biletu ucznia na basenie, do czego Gmina zobowiązała się i z czego się nie wywiązała.

3.     Należy w budżecie na 2005 r. zabezpieczyć kwotę na dofinansowanie dojazdów na basen uczniów z terenu Gminy.

 

 

 

                                                                          Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                  dr Sławomir KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.