Uchwały Rady 2005

UCHWAŁA  Nr XXX/201/05RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia  26 stycznia 2005r. w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zadania inwestycyjnego ?Adaptacja Przychodni na budynek Sądu Grodzkiego i Wydział Ksiąg Wieczystych? oraz z kontroli wykorzystania środków finansowych dla stowarzyszeń kulturalnych i klubów sportowych przeprowadzonej przez  Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skawinie.

26-01-2005

 


UCHWAŁA  Nr XXX/201/05

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia  26 stycznia 2005r.

 

w sprawie zatwierdzenia wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli zadania inwestycyjnego ?Adaptacja Przychodni na budynek Sądu Grodzkiego i Wydział Ksiąg Wieczystych? oraz z kontroli wykorzystania środków finansowych dla stowarzyszeń kulturalnych i klubów sportowych przeprowadzonej przez  Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Skawinie.

 

 

 

        Na podstawie art.18a  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm) oraz § 20 ust.6 Statutu Gminy Skawina Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Zatwierdza się wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego ?Adaptacja Przychodni na budynek Sądu Grodzkiego i Wydział Ksiąg Wieczystych? stanowiące załącznik Nr 1  do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Zatwierdza się wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skawinie z kontroli wykorzystania środków finansowych dla stowarzyszeń kulturalnych i klubów sportowych w 2003 r. stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                       dr Sławomir KOPEĆ

                                                                                   

 

               Załącznik do uchwały Nr 1

                   do uchwały Nr XXX/201/05

                   Rady Miejskiej w Skawinie

                  z dnia 26 stycznia 2005 r.

 

 

  

WNIOSKI  POKONTRONE

 

1.     Komisja nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do procedury i przeprowadzenia przetargów, które zostały przeprowadzone zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.

2.     Komisja wnosi o czytelne i zrozumiałe dla osób postronnych prowadzenie dokumentacji zadań inwestycyjnych.

 

 

 

 

ZALECENIA  POKONTROLNE

 

 

Komisja zaleca czytelniejsze prowadzenie dokumentacji prowadzonych zadań inwestycyjnych i dołączanie do niej zbiorczego zestawienia robót i kosztów.

 

 

 

 

 

                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                              dr Sławomir KOPEĆ

 

  

                       Załącznik do uchwały Nr 2

                            do uchwały Nr XXX/201/05

                            Rady Miejskiej w Skawinie

                            z dnia 26 stycznia 2005 r.

 

 

WNIOSKI  POKONTROLNE

 

 

 

Komisja wnioskuje o powołanie Rady Prezesów jako ciała opiniodawczego do pomocy  Burmistrzowi Miasta i Gminy przy rozdziale środków finansowych dla klubów i stowarzyszeń.

 

  

ZALECENIA  POKONTROLNE

 

Komisja zaleca opracowanie jednolitego dla wszystkich klubów i stowarzyszeń systemu rozliczania z przyznanych przez Urząd dotacji.

 

 

 

                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                          dr Sławomir KOPEĆ

 

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.