Uchwały Rady 2005

UCHWAŁA Nr XLII/265/05RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zmierzających do promocji Gminy Skawina na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. oraz przyjęcia kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zmierzających do promocji Gminy Skawina na rok 2006.

30-11-2005

 


UCHWAŁA Nr XLII/265/05

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 30 listopada 2005 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zmierzających do promocji Gminy Skawina na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. oraz przyjęcia kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zmierzających do promocji Gminy Skawina na rok 2006.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala,    co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Skawinie przyjmuje sprawozdanie z realizacji zadań związanych                   z promowaniem Gminy Skawina w zakresie określonym w Kierunkach działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zmierzających do promocji Gminy Skawina na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. o treści stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zatwierdza się Kierunki działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zmierzające do promocji Gminy Skawina na okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. o treści stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się Burmistrza do składania Radzie sprawozdań z podejmowanych działań związanych z promocją Gminy do 31 grudnia każdego roku i przedkładania projektów kierunków działań na lata następne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej

                    dr Sławomir KOPEĆ

 

 

 

 

 

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.