Uchwały Rady 2005

U C H W A Ł A   NR  XLII/260/05 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 30 listopada 2005r.   w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

30-11-2005

 


U C H W A Ł A   NR  XLII/260/05

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 30 listopada 2005r.

 

 

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 8  w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./  i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm./ - Rada Miejska w Skawinie uchwala co następuje:

 

§  1

 

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

 

1.      Od gruntów:

1)      związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

                                         0,44 zł. od 1 m2 powierzchni

2)      pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

                                               3,59 zł. od 1 ha powierzchni

3)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

                                         0,08 zł. od 1 m2 powierzchni

2.      Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych                     0,38 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

     mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

                                              14,69 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

3)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym

                                           6,41 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

4)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych

                                           3,67 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

5)      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług

weterynaryjnych

                                           3,67 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

6)      pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

                                            3,10 zł. od 1 m2 powierzchni użytkowej

 

3.      Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ? 2 %

wartości  określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.  3 i  ust 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 

 

 

 

§   2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

§  3

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

§  4

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą  od 1 stycznia 2006 roku.

 

 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                            dr Sławomir   KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.