Uchwały Rady 2006

UCHWAŁA Nr LI/330/06   RADY  MIEJSKIEJ W SKAWINIEz dnia 20 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w zakresie określonym w granicach strefy ochronnej ujęcia wody dla wodociągu „Skawina” z rzeki Skawinki określonych w decyzji Wojewody Krakowskiego  nr OS.III6210-1-188B/95 z dnia 19.03.1996r. , z wyłączeniem terenu położonego w Rzozowie zgodnie z Uchwałą Nr  XLV/289/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22.02.2006r.

20-09-2006

 


BURMISTRZ   MIASTA I  GMINY SKAWINA

 

 

MIEJSCOWY  PLAN  ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO

GMINY  SKAWINA

W GRANICACH OKREŚLONYCH DECYZJĄ WOJEWODY KRAKOWSKIEGO NR OS.III6210-1-188B/95

 Z DNIA 19.03.1996R. USTANAWIAJĄCĄ STREFĘ OCHRONNĄ UJĘCIA WODY DLA WODOCIĄGU „SKAWINA” Z RZEKI SKAWINKI, Z WYŁĄCZENIEM TERENU POŁOŻONEGO W RZOZOWIE ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR  XLV/289/06 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE Z DNIA 22.02.2006R.

 

 

 

 

 

 

 

 

U S T A L E N I A  P L A N U

 

 

UCHWAŁA   NR LI/330/06

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z  dnia 20 września 2006r .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTA – PLAN           PRACOWNIA  URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNA

30  -  045     K R A K Ó W         ul. KRÓLEWSKA  80/12  tel./fax 012  6611021,  tel;6611020; 6611022

 

K R A K Ó W , wrzesień 2006 r.

 

 

UCHWAŁA Nr LI/330/06  

RADY  MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 20 września 2006 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w zakresie określonym

w granicach strefy ochronnej ujęcia wody dla wodociągu „Skawina” z rzeki Skawinki określonych w decyzji Wojewody Krakowskiego  nr OS.III6210-1-188B/95 z dnia 19.03.1996r. , z wyłączeniem terenu położonego w Rzozowie zgodnie z Uchwałą Nr  XLV/289/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22.02.2006r.

 

                Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 41 ust.1 i art.42  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591  z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.),

Rada Miejska w Skawinie stwierdza zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro­wania przestrzennego Miasta i Gminy Skawina i uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w granicach strefy ochronnej ujęcia wody dla wodociągu „Skawina” z rzeki Skawinki określonych w decyzji Wojewody Krakowskiego  nr OS.III6210-1-188B/95 z dnia 19.03.1996r., z wyłączeniem terenu położonego w Rzozowie zgodnie z Uchwałą Nr  XLV/289/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22.02.2006r.

 

Rozdział  I

 PRZEPISY OGÓLNE

 

§1

1. Planem objęto teren w granicach określonych  decyzją Wojewody Krakowskiego nr OS.III6210-1-188B/95 z dnia 19.03.1996r.  ustanawiającą strefę ochronną ujęcia wody dla wodociągu „Skawina” z rzeki Skawinki; obejmujący miejscowości: Jurczyce, Radziszów, Wola Radziszowska oraz części miejscowości: Grabie, Polanka Hallera, Gołuchowice i Rzozów, z wyłączeniem terenu położonego w Rzozowie, o powierzchni 17,0 ha, zgodnie z Uchwałą Nr  XLV/289/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 22.02.2006r. Całkowita powierzchnia  planu wynosi 4140,0 ha.

1)           Gołuchowice                                  o powierzchni          90,0 ha,

2)           Grabie                                              o powierzchni        143,0 ha,

3)           Jurczyce                                           o powierzchni        211,0 ha,

4)           Polanka Hallera                              o powierzchni        364,0 ha,

5)           Radziszów                                        o powierzchni      1567,0 ha,

6)           Rzozów                                             o powierzchni        303,0 ha,

7)           Wola Radziszowska                       o powierzchni      1462,0 ha,

2. Obszar objęty planem został określony na rysunku planu opracowanym w skali 1 : 2’000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Plan, o którym mowa w § 1 składa się z ustaleń planu, zapisanych w formie niniejszej uchwały zawierającej:

1)       przepisy ogólne, ustalone w rozdziale  I niniejszej Uchwały,

2)       zasady przeznaczenia  terenu, określone w rozdziale  II niniejszej Uchwały,

3)       zasady zagospodarowania terenu wg stref polityki przestrzennej, określone w III rozdziale niniejszej  Uchwały,

4)       zasady rozwoju infrastruktury technicznej – uzbrojenie terenu, określone w rozdziale  IV niniejszej Uchwały,

5)       przepisy końcowe określone w V rozdziale niniejszej Uchwały.

oraz załączników stanowiących jej integralną część, to jest :

6)       załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000, określający zasady zagospodarowania i przeznaczenia terenu oraz zasady rozwoju infrastruktury technicznej,

7)       załącznik nr 2  -  zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu,

8)       załącznik nr 3 - określający sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2.       Ustalenia określone  w ust.1 obowiązują łącznie.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o :

1.     uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Skawinie;

2.       przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

3.       rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wymieniony w § 2 ust.1 pkt. 6 uchwały;

4.       przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć rodzaj użytkowania terenu, który został ustalony w planie jako dominujący w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi;

5.       przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowy, który został ustalony w planie jako uzupełniający  i nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym, oraz jest określony na zasadach ustalonych  w rozdziale II niniejszej uchwały;

6.       usługach o charakterze publicznym - należy przez to rozumieć usługi służące realizacji celu publicznego, polegające na budowie, odbudowie lub rozbudowie obiektów dla urzędów, organów władzy, administracji, szkół publicznych a także publicznych obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek opiekuńczo – wychowawczych, straży pożarnej;

7.       usługach o charakterze komercyjnym - należy przez to rozumieć usługi realizowane ze środków niepublicznych; w szczególności usługi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, rzemiosła produkcyjnego, urządzeń i obiektów turystyki (hotel, motel) oraz inne usługi o zbliżonym charakterze;

8.       dojazdach nie wydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane ulice i drogi dojazdowe, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na etapie projektowania inwestycyjnego. Nie ma konieczności przejęcia przez Gminę dojazdów nie wydzielonych, w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami;

9.       działce budowlanej – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową spełniającą łącznie następujące warunki:

a)       położenie w terenie budowlanym tj. przeznaczonym w planie pod zainwestowanie

b)      parametry zgodne z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi,

c)       dostęp do drogi publicznej w sposób bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną lub poprzez służebność dojazdu ustanowioną zgodnie z przepisami odrębnymi na zasadzie dojazdu nie wydzielonego (określonego w pkt 13),

d)      możliwość realizacji inwestycji (zamierzenia budowlanego) objętej projektem zagospodarowania zgodne z ustaleniami planu i przepisami odrębnymi.

10.    braku uciążliwości prowadzonego programu usługowego rozumie się taki rodzaj działalności usługowej, która nie wywołuje uciążliwości dla otoczenia to jest nie powoduje przekraczania standardów jakości ustalonych dla środowiska, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza w tym substancji zapachowych;

11.    nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć najmniejszą odległość w jakiej możliwa jest lokalizacja obiektu mieszkaniowego od linii rozgraniczających dróg (ulic);

12.    powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierz­chniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną  wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10m2.

 

§ 4

1.     Określone w § 2 ust.1 pkt. 2 zasady przeznaczenia terenu obejmują :

- podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.4,

- dopuszczalny rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 ust.5.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.