26°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

04-02-2008

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania gminy określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008,

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA

O g ł a s z a

Otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania gminy określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008, w dziedzinie „ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym" obejmującego: „działalność świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta  i Gminy Skawina, realizujących programy profilaktyczne".

1. Łączna planowana wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie wykonywanych zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu wynosi: 30.000,00 zł, (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 19/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonanie zadania gminy określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008, w dziedzinie „ochrony i promocji zdrowia przeciwdziałania patologiom społecznym" obejmującego „Działalność świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Skawina, realizujących programy profilaktyczne" oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie.

3. Informacja: W roku 2007 na wsparcie zadań podobnego rodzaju jak określonych w niniejszym konkursie tj. „Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym - prowadzenie pozalekcyjnych programów profilaktyczno-sportowych dla dzieci i młodzieży" - udzielono z budżetu Gminy Skawina dotacji na kwotę 29.995,84 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 84/100).

4. Termin składania ofert na wpieranie realizacji zadań będących przedmiotem niniejszego konkursu upływa z dniem 10 marca 2007r.

5. Oferty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 14 pokój 1 w godzinach pracy urzędu z zaznaczeniem na kopercie:

  • - nazwy oferenta
  • - nazwy zadania: Konkurs ofert: „Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym - Działalność świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Skawina, realizujących programy profilaktyczne"

6. Zainteresowani mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór ofert a także treść Zarządzenia Nr 19/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 30 stycznia 2008r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania gminy określonego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008, w dziedzinie „ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym" obejmującego: „Działalność świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Skawina, realizujących programy profilaktyczne" oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie, wraz z materiałami pomocniczymi w Urzędzie Miasta i Gminy Skawina Rynek 3 pok.2 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych BIP Urzędu Miasta i Gminy Skawina www.wrotamalopolski.pl/bip/skawina oraz http://www.um.skawina.net/.

 

Źródło: profilaktyka uzależnień

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.