14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - sport i kultura fizyczna

03-04-2008

 

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym  na wykonanie zadania gminy w dziedzinie upowszechniania sportu i kultury fizycznej

 

ZARZĄDZENIE  Nr   53 /2008

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

z dnia     31 marca 2008r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym  na wykonanie zadania gminy w dziedzinie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

          Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 - z późn.zm.) - zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Zatwierdza się ustalenia Komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 14.03.2007r., dotyczące oceny ofert złożonych w otwartym   konkursie   na   zadanie   publiczne   Miasta   i   Gminy   Skawina w zakresie upowsze -chniania sportu i kultury fizycznej .

2.Przy rozpatrywaniu ofert oceniono:

a/  możliwość realizacji zadania przez oferentów

b/ przedstawione w ofertach kalkulacje kosztów kierując się kryteriami określonymi  w Zarządzeniu Nr   18/08   z   dnia 30.01.2008r. oraz warunkami  konkursu  podanymi  w  ogłoszeniu.

3. Przy ocenie ofert o których mowa  w ust.2 uwzględniono  wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania będącego przedmiotem konkursu  w wysokości 320  000zł.

4. Dokonany podział środków oraz wynikająca z niego wysokość dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2

Przyjęcie   dotacji    przez    podmioty   biorące   udział   w   konkursie   wymaga   zawarcia umowy

o wsparcie  realizowanego zadania.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Skawina

  Nr 53/07 z dnia 31.03.2008.r.

Wysokość dotacji na wspieranie zadania publicznego w zakresie

upowszechniania sportu i kultury fizycznej na rok 2008.

 

1.Stowarzyszenie Pomocy Osobom

  Niepełnosprawnym „KRUSZYNKI"    6  000,00zł

2. LKS „POWIŚLE" Ochodza              14  000,00zł

3. LKS „TRZEBOL WIELKIE DROGI"      16  000,00zł

4. Krakowskie Centrum Taekwon-Do            3  000,00zł

5. PKS „CEDRONKA" Wola Radziszowska  19  000,00zł

6. UKS „FENIKS" Krzęcin      7  000,00zł

7. Stowarzyszenie Wspierania Sportu      6  000,00zł 

  I Rekreacji „SKIMKA" Skawina

8. PKS  „PROMIEŃ" Skawina    7  000,00zł

9. LKS „POZOWIANKA" Pozowice      18  000,00zł

10. PKS „MILENIUM" Skawina        12  000,00zł

11. UKS „JEDYNKA" Skawina              7  000,00zł

12. LKS „RZOZOVIA" Rzozów        16  000,00zł

13. LKS „ISKRA" Krzęcin                    17  000,00zł

14. LKS „RADZISZOWIANKA" Radziszów        27  000,00zł

15. LKS „WIŚLANIE" Jaśkowice                              18  000,00zł

16. UKS „ZELCZYNKA" Zelczyna                  6  000,00zł

17. TKS „SKAWINKA" Skawina                90  000,00zł

18. KLS „BORKOWIANKA" Borek Szlachecki          15  000,00zł

19. LKS „ZRYW FACIMIECH" Facimiech                    16  000,00zł

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.