14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ogłoszenie wyników konkursu ofert - upowszechnianie kultury i sztuki

03-04-2008

 

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym  na wykonanie zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego

 

ZARZĄDZENIE  Nr       54/2008

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

z dnia  31 marca 2008r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym  na wykonanie zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego.

          Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 - z późn.zm.) - zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Zatwierdza się ustalenia Komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr   41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia   14.03.2008r., dotyczące oceny ofert złożonych w otwartym   konkursie   na   zadanie   publiczne   Miasta   i   Gminy   Skawina w zakresie upowsze

chniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego .

2.Przy rozpatrywaniu ofert oceniono:

a/  możliwość realizacji zadania przez oferentów

b/ przedstawione w ofertach kalkulacje kosztów kierując się kryteriami określonymi  w    Zarządzeniu Nr 17 /08   z   dnia   30.01.2008r.r. oraz warunkami  konkursu  podanymi  w    ogłoszeniu.

3. Przy ocenie ofert o których mowa  w ust.2 uwzględniono  wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania będącego przedmiotem konkursu  w wysokości 30  000zł.

4. Dokonany podział środków oraz wynikająca z niego wysokość dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.  

§ 2

Przyjęcie dotacji przez podmioty biorące udział w konkursie wymaga zawarcia umowy o wsparcie  realizowanego zadania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Skawina

                                                                                                                                                                                                                                                                        Nr 54/08 z   dnia  31.03.2008r.

Wysokość dotacji na wsparcie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego   na rok 2008r.

1.      Stowarzyszenie „ NASZ  RADZISZÓW "            -    6  000,00zł.               

2.      Chrześcijański Ośrodek Kultury „ FAUSTYNA"          -    5  000,00zł 

3.      Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

            - konkurs fotograficzny        -    2  500,00zł

            - turniej sołectw                          -  10  000,00zł

4.      Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera        -    2  500,00zł

5.      Towarzystwo Przyjaciół SKAWINY        -    4 000,00zł

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.