31°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarzadzenie_151

29-08-2008

 

ZARZĄDZENIE  Nr 151 / 08

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

 

w sprawie procedury dokonywania rozliczeń związanych z udziałem mieszkańców w  budowie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych na terenie Gminy Skawina.

 

                  Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późn.zm.) oraz § 4 uchwały Nr XXII/205/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy Skawina odnośnie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy infrastruktury technicznej, w szczególności zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz udziału mieszkańców w kosztach tych inwestycji, zarządza się co następuje:

§ 1

1.Wnioski o zwrot udziału w Lokalnych Inicjatywach Inwestycyjnych wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy cywilnoprawnej zawartej z Gminą Skawina dotyczącej tego udziału oraz dowodami wpłat wnioskodawcy składa się na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Wnioski o zwrot udziału w Lokalnych Inicjatywach Inwestycyjnych dotyczących wpłat na poczet wykonania dokumentacji technicznej realizowanego przez Społeczne Komitety składa się na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wysokość wpłaconej kwoty winna być potwierdzona na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Komitetu, który przyjmował wpłaty. Do wniosku  winna być dołączona kserokopia odpowiedniej strony listy wpłat, zawierająca potwierdzenie wpłaty dokonanej przez wnioskodawcę, uwierzytelniona przez Komitet.

3. Spadkobiercy wpłacających winni przedłożyć prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

§ 2

Wnioski, o których mowa w § 1 udostępnione będą w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Skawina, oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu.

§ 3

Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r.

    § 4

Wnioski rozpatrywane będą sukcesywnie, po ich weryfikacji i sprawdzeniu przez Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej oraz Wydział Finansowy Urzędu. O terminie i  sposobie realizacji wniosków, wnioskodawcy zostaną powiadomieni na piśmie. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina odpowiadając na wniosek może zaproponować wnioskodawcy inny niż określony we wniosku sposób jego realizacji. Propozycja taka stanowić będzie zaproszenie do negocjacji w tym przedmiocie. Podstawą do zwrotu udziałów będzie ugoda podpisana przez Gminę i wnioskodawcę.

  § 5

Wnioski o odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wybudowanych przez osoby fizyczne z własnych środków, składać należy w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu, wraz z następującymi dokumentami:

  1/ fakturą VAT za wykonane prace i materiały,

  2/ projektem budowlano-wykonawczym zatwierdzonym przez ZWiK Sp. z o.o w Skawinie,

  3/ pozwoleniem na budowę,

  4/ dokumentem świadczącym o prawie dysponowania terenem,

  5/ dziennikiem budowy,

  6/ oświadczeniem kierownika budowy o wykonaniu sieci zgodnym ze sztuką budowlaną i      obowiązującymi przepisami,

  7/ atestami i świadectwami jakosci na zastosowane materiały,

  8/ protokołami odbiorów częściowych przed zasypką (próba szczelności, izolacja),

  9/ protokołem odbioru technicznego,

10/ rysunkami powykonawczymi na podkładach geodezyjnych wykonanych przez uprawnionego geodetę,

11/ współrzędnymi punktów trasy sieci w układzie cyfrowym,

12/ kartami inwentaryzacyjnymi zasów, hydrantów i studni kanalizacyjnych,

13/mapami własnościowymi z aktualnym wypisem z rejestru gruntów,

14/ szkicami polowymi z domiarami do punktów stałych oznaczonych średnicami  i  długościami,

15/ analizami fizykotechnicznymi i bakteriologicznymi wody z odbieranych sieci  wodociągowych,

16/ oświadczeniem wnioskodawcy zapewniającym możliwość wejścia w teren celem obsługi      urządzeń,

17/ w przypadku przejścia sieci przez tereny należące do osób trzecich - dokumentem                potwierdzającym zgody tych osób na powyższe.

  § 6

1. Odpłatne przejecie sieci dokonywane będzie sukcesywnie w ramach środków przeznaczonych na ten cel w Budżecie Gminy Skawina. Po wyczerpaniu środków zarezerwowanych w danym roku, wypłaty dokonywane będą  w kolejnych latach do wysokości przeznaczonych na ten cel środków. O kolejności odpłatnego przejmowania sieci rozstrzygać będzie kolejność składania kompletnych wniosków.

2. Odpłatność następować będzie za kwotę nie wyższą, niż oszacowana wartość wskazana przez Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Skawina, w oparciu o jednostkowe wskaźniki cenowe dla sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

3. Warunki przejęcia określać będzie umowa cywilnoprawna.

  § 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.