22°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Uczeń na wsi..." - umowa podpisana

"Uczeń na wsi..." - umowa podpisana

11-01-2010

Realizacja obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” na rok szkolny 2009/2010.


W dniu 8 grudnia 2009 r. podpisana została przez przedstawicieli Gminy Skawina umowa z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu „UCZEŃ NA WSI…”. Na potrzeby programu Gmina otrzymała kwotę 88.734,45 zł .
 

W miesiącu styczniu 2010 roku podpisywane będą umowy z wnioskodawcami. Szczegóły realizacji programu określa Zarządzenie Nr 252 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 31 grudnia 2009 r. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Skawina – tel. 12 277 00 15.

 

Zarządzenie Nr 252/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
z dnia 31 grudnia 2009 r.

w sprawie sposobu i formy przekazywania przez Gminę Skawina środków dla wnioskodawców w ramach programu „Uczeń Na Wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie ”.

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (teks jednolity Dz.U.142 z 2001 z póź. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zarządza, co następuje:


§ 1

Na podstawie Umowy Nr UWA/000254/12/D na realizację obszaru A pilotażowego programu pn.” Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” zawartej w dniu 08 grudnia 2009r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Skawina przekazana została łączna kwota w wysokości 88 734,45zł w tym na:

 • pomoc przeznaczoną dla 19. uczniów szkół podstawowych do wysokości
  31 034,60zł, z czego dla jednego ucznia przypada kwota do 1 633,40 zł
 • pomoc przeznaczoną dla 16. uczniów gimnazjów do wysokości 26 134,40 zł,
  z czego dla jednego ucznia przypada kwota do 1 633,40 zł
 • pomoc przeznaczoną dla 12. uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uiszczają opłaty za naukę do wysokości 29 401,20 zł z czego na jednego ucznia przypada kwota do 2 450,10 zł
 • obsługę zadań realizowanych w ramach obszaru A programu do wysokości
  2 164,25 zł

§ 2

W miesiącu styczniu 2010r. zawierane będą umowy o dofinansowanie kosztów nauki ucznia niepełnosprawnego realizowane w ramach obszaru A pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” pomiędzy Gminą Skawina a Wnioskodawcami. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazanie przez Gminę środków finansowych przyznanych Wnioskodawcy nastąpi po przedłożeniu faktur lub rachunków do Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury tut. Urzędu w formie wypłaty na zlecenie w Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Skawina, ul. Słowackiego 1.

§ 4

Przekazywanie środków finansowych Wnioskodawcą nastąpi w następujących terminach:

 • do 26 lutego 2010 r.
 • do 31 marca 2010 r.
 • do 30 kwietnia 2010 r.
 • do 30 czerwca 2010 r.

§ 5

Realizację programu powierza się Wydziałowi Edukacji , Zdrowia i Kultury.
 

§ 6


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.