Zarządzenia Burmistrza 2010

Zarządzenie Nr 1/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wykonanie zadania Gminy Skawina z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym obejmującego "Zajęcia pozaszkolne realizujące programy z zakresu profilaktyki uzależnień w swietlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży w 2010 roku" oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie.

12-01-2010

 

ZARZĄDZENIE Nr 1/2010

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
z dnia 5 stycznia 2010 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, na wykonywanie zadania Gminy Skawina z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym obejmującego „Zajęcia pozaszkolne realizujące programy z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży w 2010 roku”, oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 – z późn.zm.), Uchwały Nr XXI/123/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie współpracy organów Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności pożytku publicznego oraz zasad udzielania dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, Uchwały Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 oraz Uchwały Nr XXXIX/386/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010 – zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania Gminy Skawina w dziedzinie przeciwdziałanie patologiom społecznym: „Zajęcia pozaszkolne realizujące programy z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży w 2010 roku”, oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie.

 

§ 2

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

1. Organizacje pozarządowe – nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, będące:

 

a) osobami prawnymi,

b) jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej utworzonymi na podstawie przepisów ustaw i mogącymi zgodnie z tymi ustawami ubiegać się o dotacje.

 

2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

 

3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

§ 3

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2010 – w uchwale budżetowej Gminy Skawina wynosi: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

2. Wielkość środków wydatkowanych na podobne zadanie w roku 2009 tj. „Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym – „Działalność świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, realizujących programy profilaktyczne” wyniosła: 30.000,00 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

 

§ 4

Rodzaj zadania

1. Zakres przedsięwzięcia: „Zajęcia pozaszkolne realizujące programy z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży w 2010 roku.”

2. Cele zadania:

1) Zagospodarowanie czasu wolnego

2) Promocja zdrowego stylu życia

3) Wyrównywanie zaległości w nauce

4) Rozwój zainteresowań własnych (np. poprzez organizowanie zajęć sportowych, artystycznych, rekreacyjnych itp.).

5) Eliminowanie zaburzeń zachowania.

 

3. Warunki realizacji zadania:

1) Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych, świetlicowych z uwzględnieniem treści profilaktyki uzależnień

2) Zapewnienie przez oferenta bazy lokalowej do realizacji zadania we własnym zakresie.

3) Prowadzenie niezbędnej dokumentacji pracy świetlicy, która obejmuje listę obecności na zajęciach, dzienniki zajęć zawierające: plan pracy świetlicy wraz z wykazem osób prowadzących zajęcia, wpisy dotyczące tematyki realizowanych zajęć.

4) Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

5) Realizacja programu profilaktycznego przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje (należy załączyć zaświadczenie/a z uczestnictwa w szkoleniu, programie profilaktycznym, warsztacie, fakultet z profilaktyki odbyty w trakcie studiów itp.).

6) Jeżeli elementem programu są zajęcia sportowe, osoba je prowadząca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia zajęć sportowych (instruktor, trener, nauczyciel WF itp.)

7) Jednostka zajęć w grupie wynosi 60 minut.

 

4. Beneficjenci zadania: dzieci i młodzież z terenu Gminy Skawina.


§ 5

Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 – z późn.zm.).

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie do Urzędu Miasta
i Gminy Skawina - Biuro Obsługi Mieszkańców ul. Rynek 14 pokój 1, w terminie do dnia 8 lutego 2010r. oferty wraz załącznikami zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

3. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie następujących wymogów:

1) Oferta powinna być złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;

2) Do oferty należy dołączyć:

a) aktualny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności organizacji – aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez starostę, a w przypadku organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych dokumenty poświadczające osobowość prawną. (Za aktualny uznaje się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące od upływu terminu do złożenia oferty).

b) aktualny statut potwierdzony przez osobę statutowo uprawnioną do reprezentacji organizacji lub ustanowionego pełnomocnika;

c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) z działalności organizacji za ubiegły rok, lub w wypadku krótszej działalności - za ten okres.

d) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie zalega
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne(w sytuacji kiedy zalega, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające uzyskanie przewidzianym prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu) – załącznik nr 1 do wzoru oferty.

e) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie ogłoszono i otwarto w stosunku do niego likwidacji czy upadłości – załącznik nr 2 do wzoru oferty.

f) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie toczy się wobec niego sądowe lub administracyjne postępowanie egzekucyjne - załącznik nr 3 do wzoru oferty.

g) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty - załącznik nr 4 do wzoru oferty.

3) Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania określonym w statucie organizacji;

4) Oferta wraz z załącznikami (bądź ich kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) powinna/y być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną;

5) Inne dokumenty potwierdzające doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób zaangażowanych przy realizacji zadania.

4. Dotacja nie będzie udzielana podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na:

1) zadania i zakupy inwestycyjne;

2) prace remontowe budowlane;

3) opłaty czynszowe, rachunki telefoniczne;

4) zakup gruntów;

5) działalność gospodarczą;

6) pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji pozarządowej starającej się
o przyznanie dotacji, w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego;

7) działalność polityczną i religijną;

8) refundację kosztów realizowanych wcześniej zadań publicznych,

9) dotowanie zadań dofinansowywanych z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.

 

5. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych
z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów informacje o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Skawina. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

6. Po zakończeniu konkursów wnioski nie będą zwracane.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przekazaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Podmiot, który otrzymał dotację niższą niż zakładał jest zobowiązany do zmniejszenia zakresu zadania oraz korekty kosztorysu (w odniesieniu do kwoty przyznanej dotacji) i złożenia go w Urzędzie w terminie określonym w warunkach konkursu.

§ 6

Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2010r. i trwać najdłużej do 15 grudnia 2010r.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest:

1) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu,

2) prawidłowe i terminowe rozliczenie w przypadku wcześniej udzielonej dotacji,

3) otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

3. Zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej
z tą organizacją umowy na realizację tego zadania. Umowa, o której mowa określa:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji celowej udzielanej organizacji wykonującej zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego;

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania.

 

3. Przyznanie dotacji ma miejsce tylko w przypadku, wniesienia przez organizację pozarządową nie mniej niż 15 % wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego (osobowego lub rzeczowego).

4. Na jedno zadanie podmiot może złożyć jedną ofertę. W przypadku składania ofert na dwa zadania każdą ofertę należy złożyć odrębnie.

5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 7

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym
i merytorycznym.

1) Ocena formalna obejmuje:

a) terminowość i formę złożenia oferty;

b) zgodność wymaganych podpisów;

c) kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.

2) Ocena merytoryczna – oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

 

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

L.p.
Kryterium oceny
Punkty

1
Zasięg (ilość osób przewidzianych jako uczestnicy), czas i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, zbieżność z celami zadania
0-10

2
Zastosowanie strategii profilaktycznych przy realizacji zadania
0-10

3
Koszty realizacji zadania, ocena kosztów kalkulacji pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł
0–104
Dostępność dla adresatów, przewidywana liczba odbiorców, w stosunku do nakładów, oferta adresowana do masowego odbiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, jako działania profilaktyczne mające na celu ochronę i promocję zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym (alternatywne warianty zagospodarowania wolnego czasu)
0-105
Liczba członków podmiotu składającego ofertę (w tym wspierających), wysokość środków pochodzących ze składek członkowskich, posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji podobnych zadań, osiągnięcia w dziedzinie, w której oferent ubiega się o dotacje
0– 10


 

 

3) Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty wg kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów.

 

2. Oferty na realizację zadań publicznych, o których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie

został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

2) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

3) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

4) uzupełnienia sprawozdania merytorycznego i finansowego.

 

3. W przypadku nieusunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

 

4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 26 lutego 2010r.

5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Skawina w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

6. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

7. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

§ 8

 

Termin składania ofert określa się na dzień 8 lutego 2010r. do godz. 17.00.

 

§ 9

Miejsce składania ofert:

Kompletną ofertę wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem Konkurs ofert: „Zajęcia pozaszkolne realizujące programy z zakresu profilaktyki uzależnień w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży w 2010 roku” w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie w Biurze Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14 pokój 1, w następujące dni i godziny: poniedziałek 8.00-17.00; wtorek i czwartek 7.30-15.30; środa 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00, lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

 

§ 10

Termin rozliczenia realizacji zadania:

Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 11

Postanowienia końcowe:

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Skawina a oferentem.

2. Dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż przewidziane we wniosku pod rygorem zwrotu.

3. Przewiduje się prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji projektów ze strony gminy. Zasady kontroli i realizacji zadania:


1) W trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, upoważnione przez Burmistrza Miasta osoby mogą przeprowadzić kontrolę merytoryczną (sprawdzanie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania i realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania) oraz formalno-rachunkową (sprawdzanie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania) realizacji zadania publicznego, a w szczególności:


a) stanu realizacji zadania;

b) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;

c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację
zadania;

d) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach
umowy.


2) W ramach kontroli upoważnione przez Burmistrza Miasta osoby mogą badać dokumenty inne nośniki informacji, mające lub mogące mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania publicznego, oraz żądać udzielenia ustnych lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. W terminie określonym przez kontrolującego Podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego, na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji.


3) Upoważnione przez Burmistrza Miasta osoby mają prawo przeprowadzenia kontroli zarówno w siedzibie Podmiotu, któremu zlecono realizację zadania publicznego, jak
i w miejscu realizacji tegoż zadania.


4) Kontrola winna być zakończona protokołem, który wskaże ewentualne nieprawidłowości i uchybienia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień, Burmistrz Miasta sformułuje stosowne wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wnioski i zalecenia zostają doręczone, w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu kontroli Podmiotowi, któremu zlecono realizację zadania publicznego.


5) Podmiot realizujący zadanie publicznego, w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w wniosków i zaleceń, pisemnie powiadamia Burmistrza Miasta o ich wykonaniu lub powodach ich nie wykonania. W przypadku nie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych, Gmina wstrzymuje przekazanie kolejnych transz, umowa zostaje rozwiązana a dotychczas przekazane kwoty podlega zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji Podmiotowi, któremu zlecono realizację zadania publicznego.


4. Druk oferty wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.um.skawina.net lub otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie,
ul. Rynek 3 pok. 2, w następujące dni i godziny: poniedziałek 8.00-17.00; wtorek i czwartek 7.30-15.30; środa 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00.

5. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Pani Małgorzata Kopeć Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii Urząd Miasta i Gminy Skawina tel. 12 - 277-01-90.

6. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przedłużenia terminu ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

§ 12


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1 winno nastąpić w terminie do dnia 7 stycznia 2010r.


§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.