Zarządzenia Burmistrza 2010

Zarządzenie Nr 5/2010 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wykonywanie zadania Gminy z zakresu "Podtrzymywania tradycji narodwej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na 2010 rok" - oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie

13-01-2010

 

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

z dnia 8 stycznia 2010r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wykonywanie zadania Gminy z zakresu „Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej na 2010 rok” – oraz ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie.

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 - z późn.zm.),Uchwały Nr XXI/123/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy organów Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności pożytku publicznego oraz zasad udzielania dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy oraz Uchwały XXXIX/388/09 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok” - zarządza się, co następuje:

§ 1

Postanawia się ogłosić otwarty konkurs ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wykonanie zadania Gminy Skawina z zakresu „Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej
i kulturowej na 2010 rok ”, a szczególności na:

1) wspieranie organizacji imprez kulturalnych;

2) wspieranie inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację lokalnej twórczości i twórców;

3) wspieranie inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców Gminy –dzieci, młodzieży i dorosłych;

4) wspieranie działalności w zakresie upowszechniania historii i tradycji Gminy;

5) wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej oraz przekazywanie i upowszechnianie treści patriotycznych.

§ 2

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są:

1) Organizacje pozarządowe – nie będące jednostkami sektora finansów publicznych
i nie działające w celu osiągnięcia zysku, będące:

a) osobami prawnymi,

b) jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej utworzonymi na podstawie przepisów ustaw i mogącymi zgodnie z tymi ustawami ubiegać się o dotacje.

2) Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

3) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.


§ 3

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2010 –
w uchwale budżetowej Gminy Skawina wynosi: 30 000,00zł.

§ 4

1. Zakres przedsięwzięcia: „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na 2010 rok ”, a szczególności:

1) wspieranie organizacji imprez kulturalnych;

2) wspieranie inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację

lokalnej twórczości i twórców;

3) wspieranie inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji

kulturalnej i artystycznej mieszkańców Gminy –dzieci, młodzieży i dorosłych;

4) wspieranie działalności w zakresie upowszechniania historii i tradycji Gminy;

5) wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej oraz

przekazywanie i upowszechnianie treści patriotycznych.

 

2. Cele zadania:

1) Przybliżenie historii i tradycji naszego regionu i kraju.

2) Upowszechnianie i popularyzacja lokalnej twórczości.

3) Rozwój edukacji kulturalnej i artystycznej.

4) Zagospodarowanie czasu wolnego.


3. Beneficjenci zadania: mieszkańcy z terenu Miasta i Gminy Skawina.


§ 5

Zasady przyznawania dotacji
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 – z późn.zm.).

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie, bądź przesłanie do Urzędu Miasta
i Gminy Skawina - Biuro Obsługi Mieszkańców ,ul. Rynek 14, pokój 1 w terminie do dnia 12 lutego 2010r. oferty wraz z załącznikami zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

3. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie następujących wymogów:

1) oferta powinna być złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;

2) do oferty należy dołączyć:

a) aktualny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności organizacji – aktualny wyciąg z rejestru sądowego lub rejestru stowarzyszeń zwykłych prowadzonego przez starostę, a w przypadku organizacji kościelnych lub związków wyznaniowych dokumenty poświadczające osobowość prawną. (Za aktualny uznaje się dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące od upływu terminu do złożenia oferty).

b) aktualny statut potwierdzony przez osobę statutowo uprawnioną do reprezentacji organizacji lub ustanowionego pełnomocnika;

c)Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa) z działalności organizacji za ubiegły rok, lub w wypadku krótszej działalności - za ten okres.

d) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie zalega
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne(w sytuacji kiedy zalega, należy dostarczyć dokumenty potwierdzające uzyskanie przewidzianym prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonanie decyzji właściwego organu) – załącznik nr 1 do wzoru oferty.

e)oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie ogłoszono i otwarto w stosunku do niego likwidacji czy upadłości – załącznik nr 2 do wzoru oferty.

f) oświadczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie, że nie toczy się wobec niego sądowe lub administracyjne postępowanie egzekucyjne - załącznik nr 3 do wzoru oferty.

g) oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty - załącznik nr 4 do wzoru oferty.

3) Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania określonym w statucie organizacji;

4) Oferta wraz z załącznikami (bądź ich kserokopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) powinna/y być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną;

5) Inne dokumenty potwierdzające doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia osób zaangażowanych przy realizacji zadania.

4. Dotacja nie będzie udzielana podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na:

1) zadania i zakupy inwestycyjne;

2) prace remontowe budowlane;

3) opłaty czynszowe, rachunki telefoniczne;

4) zakup gruntów;

5) działalność gospodarczą;

6) pokrycie kosztów prowadzenia biura organizacji pozarządowej starającej się
o przyznanie dotacji, w tym także wydatków na wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania publicznego;

7) działalność polityczną i religijną;

8) refundację kosztów realizowanych wcześniej zadań publicznych,

9) dotowanie zadań dofinansowywanych z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.

5. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych
z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów informacje o tym, iż zadanie jest dotowane przez Gminę Skawina. Informacje takie winny być również podawane do publicznej wiadomości w czasie realizacji zadania.

6. Po zakończeniu konkursów wnioski nie będą zwracane.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przekazaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Podmiot, który otrzymał dotację niższą niż zakładał jest zobowiązany do zmniejszenia zakresu zadania oraz korekty kosztorysu (w odniesieniu do kwoty przyznanej dotacji) i złożenia go w Urzędzie w terminie określonym w warunkach konkursu.

§ 6

Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2010r. i trwać najdłużej do 15 grudnia 2010r.

2. Warunkiem zawarcia umowy jest:

1) w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - korekta kosztorysu projektu,

2) prawidłowe i terminowe rozliczenie w przypadku wcześniej udzielonej dotacji,

3) otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

 

2. Zlecenie organizacji pozarządowej realizacji zadania odbędzie się na podstawie zawartej
z tą organizacją umowy na realizację tego zadania. Umowa, o której mowa określa:

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego wykonania;

2) wysokość dotacji celowej udzielanej organizacji wykonującej zadanie i tryb płatności;

3) termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego

4) tryb kontroli wykonywania zadania;

5) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji celowej;

6) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji celowej, nie dłuższy niż 15 dni od określonego w umowie dnia wykonania zadania.


3. Przyznanie dotacji ma miejsce tylko w przypadku, wniesienia przez organizację pozarządową nie mniej niż 15 % wkładu własnego finansowego lub niefinansowego wkładu własnego (osobowego lub rzeczowego).

4. Na jedno zadanie podmiot może złożyć jedną ofertę. W przypadku składania ofert na dwa zadania każdą ofertę należy złożyć odrębnie.

5. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert oceniane będą pod względem formalnym
i merytorycznym.

1) Ocena formalna obejmuje:

a) terminowość i formę złożenia oferty;

b) zgodność wymaganych podpisów;

c) kompletność, poprawność i zgodność oferty oraz wymaganych załączników.

2) Ocena merytoryczna – oferty zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria:

Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

L.p.
Kryterium oceny
Punkty

1
Zasięg (ilość osób przewidzianych jako uczestnicy), czas i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, zbieżność z celami zadania
0-10

2
Koszty realizacji zadania, ocena kosztów kalkulacji pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych oraz środków pozyskiwanych z innych źródeł
0-10

3
Stopień promocji Gminy Skawina ( zasięg międzynarodowy, ogólnopolski,wojewódzki)
0–104
Dostępność dla adresatów, przewidywana liczba odbiorców, w stosunku do nakładów, oferta adresowana do masowego odbiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
0-105
Liczba członków podmiotu składającego ofertę (w tym wspierających), wysokość środków pochodzących ze składek członkowskich, posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, lokalowe, sprzętowe, doświadczenie w realizacji podobnych zadań, osiągnięcia w dziedzinie, w której oferent ubiega się o dotacje
0– 10


 

 

3) Do dofinansowania zostaną zaproponowane oferty wg kolejności wynikającej z otrzymanej ilości punktów.

 

2. Oferty na realizację zadań publicznych, o których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych. Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

1) uzupełnienia brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie

został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

2) złożenia podpisu pod załącznikami do wniosku przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

3) poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

4) uzupełnienia sprawozdania merytorycznego i finansowego.

 

3. W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

 

4. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nieprzekraczającym 26 lutego 2010r.

5. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Skawina w drodze zarządzenia, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

6. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zastrzega możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 8

Termin składania ofert określa się na dzień 12 lutego 2010r. do godz. 15.00

§ 9

Miejsce składania ofert:

Kompletną ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

Konkurs ofert: ”Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej na 2010 rok” w Urzędzie Miasta
i Gminy w Skawinie w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 14 pokój 1
w następujące dni i godziny: poniedziałek 8.00-17.00; wtorek i czwartek 7.30-15.30; środa 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00, lub drogą pocztową (decyduje data wpływu).

 

§ 10

Termin rozliczenia realizacji zadania:

Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

 

 

§ 11

Postanowienia końcowe:

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy gminą a oferentem.

2. Dotacji nie można wykorzystać na cele inne niż przewidziane we wniosku pod rygorem zwrotu.

3. Przewiduje się prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji projektów ze strony gminy. Zasady kontroli i realizacji zadania:

 

1) W trakcie realizacji umowy oraz po jej zakończeniu, upoważnione przez Burmistrza Miasta osoby mogą przeprowadzić kontrolę merytoryczną (sprawdzanie rzeczywistego przebiegu realizacji zadania i realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania) oraz formalno-rachunkową (sprawdzanie dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania) realizacji zadania publicznego a w szczególności:

 

a) stanu realizacji zadania;

b) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;

c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację
zadania;

d) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach
umowy.

 

2) W ramach kontroli upoważnione przez Burmistrza Miasta osoby mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, mające lub mogące mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania publicznego, oraz żądać udzielenia ustnych lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. W terminie określonym przez kontrolującego Podmiot, któremu zlecono realizację zadania publicznego, na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji.

 

3) Upoważnione przez Burmistrza Miasta osoby mają prawo przeprowadzenia kontroli zarówno w siedzibie Podmiotu, któremu zlecono realizację zadania publicznego, jak
i w miejscu realizacji tegoż zadania.

 

4) Kontrola winna być zakończona protokołem, który wskaże ewentualne nieprawidłowości i uchybienia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub uchybień, Burmistrz Miasta sformułuje stosowne wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Wnioski i zalecenia zostają doręczone, w terminie 7 dni od daty sporządzenia protokołu kontroli Podmiotowi, któremu zlecono realizację zadania publicznego.

 

5) Podmiot realizujący zadanie publicznego, w terminie 14 dni od daty otrzymania w/w wniosków i zaleceń, pisemnie powiadamia Burmistrza Miasta o ich wykonaniu lub powodach ich nie wykonania. W przypadku nie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych, Gmina wstrzymuje przekazanie kolejnych transz, umowa zostaje rozwiązana a dotychczas przekazane kwoty podlega zwrotowi wraz z odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji Podmiotowi, któremu zlecono realizację zadania publicznego.

 

4. Druk oferty wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.um.skawina.net lub otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3 pok. 22, w następujące dni i godziny: poniedziałek 8.00-17.00; wtorek i czwartek 7.30-15.30; środa 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00.

5. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Pani Maria Prochownik Wydział Edukacji, Zdrowia i Kultury UMiG Skawina
tel.12- 277-01-15.

6. Burmistrz Miasta i Gminy Skawina zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert
w całości lub części, przedłużenia terminu ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

§ 12

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1 winno nastąpić w terminie do dnia 13 stycznia 2010r.

§ 13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.