22°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekt Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej - dofinansowany

Projekt Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej -  dofinansowany

14-01-2010

22 grudnia Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o dofinansowaniu projektu Rozwój Strefy Aktywności Gospodarczej złożonego do konkursu 4.3 B Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 w kwocie 13 099 074,46 zł.


To niewątpliwie sukces naszej Gminy oraz Zespołu ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, który dobrze przygotował zgłoszony projekt.
Jego celem  jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta poprzez rozwój infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Skawinie. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, realizację projektu przewidziano na lata 2007-2011.

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA
 

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego przewidziano pod Skawińską Strefę Aktywności Gospodarczej(Skawina - Północ) obszar o ogólnej powierzchni około 130 ha. W chwili obecnej, na terenie Strefy działa kilkanaście podmiotów – głównie duże koncerny zagraniczne i krajowe.

Jednakże, możliwość dalszego rozwoju inwestycji na terenie Strefy, a zarazem powstawanie miejsc pracy, była ograniczona ze względu na niedobory w zakresie infrastruktury technicznej (sieć kanalizacyjna, wodociągowa oraz energetyczna) oraz komunikacyjnej (drogi dojazdowe
do nowobudowanych obiektów).

Władze samorządowe Miasta i Gminy Skawina podjęły więc decyzję o przeprowadzeniu na terenie Skawińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) następujących zadań inwestycyjnych, które zostały objęte wnioskiem o dofinansowanie:
 

1. budowa wodociągu dla Strefy Skawina Północ

Inwestycja obejmuje rurociąg zamykający pierścień sieci miejskiej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Przemysłowej, wymianę skorodowanego wodociągu w ul. Przemysłowej oraz przepięcia istniejących sieci rozdzielczych. Trasa przewodu poprowadzona zostanie wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
 

2. budowa wodociągu w rejonie ulicy Podgórki

Wybudowana zostanie sieć wodociągowa zasilająca zabudowania przy ulicy Podgórki w Skawinie. Wodociąg zasili zachodnią część SAG. Teren, dla którego projektuje się zasilanie w wodę wodociągową, to obszar mieszkalny. Na terenie tym znajdują się zabudowania jednorodzinne.
 

3. budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Krakowskiej i Osiedla Rzepnik

Wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna, która obsługiwała będzie zakłady przemysłowe oraz budynki mieszkalne w rejonie ulicy Krakowskiej i Osiedla Rzepnik. Trasa kolektorów głównych przebiegała będzie wzdłuż ulic: Krakowska, Łanowa, Pisary, Torowa, os. Rzepnik oraz wzdłuż projektowanej północnej obwodnicy miasta. Trasa projektowanych kolektorów przebiega w drogach oraz parcelach z zabudową mieszkalną i przemysłową. Rozwiązanie projektowe przewiduje realizację kanalizacji w systemie grawitacyjnym. Odprowadzanie ścieków sanitarnych nastąpi poprzez istniejącą komunalną sieć kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków w Skawinie.

4. przebudowa ulicy Torowej

Ulica Torowa zostanie przebudowana na odcinku 699 m od zakładu Vesuviusz do ul. Przemysłowej. W ramach projektu zostanie przebudowana jezdnia, wybudowany zostanie chodnik i kanalizacja deszczowa, przebudowane zostaną także: linia teletechniczna, linia kablowa energetyczna, linia energetyczna napowietrzna, sieć gazowa. Wykonane zostanie również ogrodzenie od strony terenów PKP. Projektowaną przebudowę ulicy wkomponowano w istniejący pas uliczny, oraz częściowo w tereny kolejowe (zamknięte). Istniejąca jezdnia ulegnie rozbiórce z uwagi na małą nośność i różnorodność materiałów, oraz budowę kanału deszczowego i sanitarnego oraz gazociągu.
 

5. budowa ulicy Nowoprzemysłowej

I etap – projektowany odcinek połączy ul. Przemysłową (rejon Zakładów FERRO) ze skrzyżowaniem z ul. Za Górą. Wybudowany zostanie także most stały na potoku Rzepnik.


Wartość całego projektu wynosi 25 886 040,97 zł.,
z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 13 099 074,46 zł. Część z wymienionych inwestycji, została już zakończona i gmina otrzyma zwrot części wydatków poniesionych na ich realizację od roku 2007. Całość zadania zostanie zakończona w roku 2011.

Realizacja przewidzianych projektem działań inwestycyjnych przyczyni się do popularyzacji marki „Skawina” i wzrostu rozpoznawalności miasta jako miejsca sprzyjającego inwestorom, o znacznej podaży atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych terenów inwestycyjnych. Kluczowym wynikiem projektu w sferze oddziaływania będzie wzrost ilości inwestycji zewnętrznych na terenie Skawiny i zapewnienie trwałych podstaw długofalowego rozwoju miasta.

« Powrót

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.