14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30-01-2007

Dostawa urządzeń infrastruktury sieci komputerowej

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy: przetarg nieograniczony Nr ZP –341/8/OR/2007
Dostawę urządzeń infrastruktury sieci komputerowej

 

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na : Dostawę urządzeń infrastruktury sieci komputerowej, Urząd Miasta
i Gminy Skawina informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

QUMAK-SEKOM S.A. 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74

cena oferty: 67.640,46 zł
Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najniższą cenę, dlatego uznana została za najkorzystniejszą.Skawina, dnia 16. 02. 2007 r.
Data zamówienia: 2007-01-30
Miejscowość: Skawina
Skawina
powiat krakowski

Gmina Skawina
32-050 Skawina, Rynek 1
tel. 012 277 01 79, fax. 012 176 33 39
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostawę:

Dostawa urządzeń infrastruktury sieci komputerowej


Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.41.00.00-0 – lokalna sieć komputerowa

Wymagany termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej: www.malopolska.pl/bip/skawina lub w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMiG Skawina, Rynek 14, pok. 2, tel. 012 277 01 79.

Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Biuro Obsługi Mieszkańców, Skawina, Rynek 14, pok. 1 do dnia 12. 02. 2007 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w tym samym dniu o godz. 10:30.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 %

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

więcej »

29-01-2007

Wybory Zarządów Osiedli

W lutym br.  odbyły się zebrania wyborcze  Zarządów Osiedli w 9 osiedlach miasta Skawina

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [6308] [6309] 6310 [6311] [6312] ... [6453] [6454] [6455]   następna strona »

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.