14°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19-06-2007

Remont jezdni i chodników ul. Słonecznej w Skawinie (nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego - pow. ok. 535 m2, nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm - pow. ok. 450 m2)

Remont jezdni i chodników ul. Słonecznej w Skawinie
(nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego - pow. ok. 535 m2, nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm - pow. ok. 450 m2)

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w trybie przetarg nieograniczony na: Remont jezdni i chodników
ul. Słonecznej w Skawinie, Urząd Miasta i Gminy Skawina informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krakowie
Wodna 4
30-556 Kraków
Cena oferty: 132 736.27 zł brutto
Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najniższą cenę, dlatego uznana została
za najkorzystniejszą.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr tematu
Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)
Cena (koszt)
Razem
1
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krakowie
Wodna 4
30-556 Kraków
(2)
100,00
100,00
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "ELIS" Sp. z o.o.
Pisary 16
32-050 Skawina
(1)
84,64
84,64

Skawina dnia: 2007-07-20

Data zamówienia: 2007-06-19
Miejscowość: Skawina
Skawina
powiat krakowski

Gmina Skawina
32-050 Skawina, Rynek 1
tel. 012 277 01 79, fax. 012 176 33 39

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na roboty budowlane:

Remont jezdni i chodników ul. Słonecznej w Skawinie


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 Skawina,

woj. małopolskie, tel. 012 2764680, fax 012 2763339.

· Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.skawina.net
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont jezdni i chodników ul. Słonecznej w Skawinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont jezdni i chodników ul. Słonecznej w Skawinie, w zakresie: nawierzchni asfaltowej, chodników, istniejących zjazdów, stanowisk postojowych, regulacji wpustów kanalizacyjnych (nawierzchnia ulicy z betonu asfaltowego - pow. ok. 535 m2, nawierzchnia chodników z kostki betonowej gr. 8 cm - pow. ok. 450 m2).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.32.53-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

· Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 1.500,00 zł. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza wpłaty należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina. Rynek 1: Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie, Oddział Skawina Nr 36 8591 0007 0020 0560 0013 0005.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

· Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, 2/ są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 3/ dysponują odpowiednim doświadczeniem zawodowym - Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizował roboty drogowe o łącznej wartości minimum 300.000,00 zł. 4/ dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem - Wykonawca musi dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej oraz geodetą, który prowadził będzie obsługę zadania.
· Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawcy winni przedstawić następujące dokumenty i oświadczenia: 1/ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3/ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4/ Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5/ Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 6/ Dokumenty stwierdzające uprawnienia osoby przewidzianej do kierowania robotami wraz z zaświadczeniem z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnienia geodety. 7/ Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, 8/ Dokumenty potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane z należytą starannością.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/bip/skawina

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UMiG Skawina, Zespół ds. Zamówień Publicznych, Skawina, Rynek 14, pok. 2. Opłata za wersję papierową (18 zł) - konto: Urząd Miasta i Gminy Skawina: Skawina, Rynek 1, KBS 47859100070020056000130001.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Biuro Obsługi Mieszkańców,

32-050 Skawina, Rynek 14, pok. 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 19. 06. 2007 r.

więcej »

18-06-2007

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego.

Z A W I A D O M I E N I E
o wyborze najkorzystniejszej oferty
W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony na: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego, informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.
Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie
os. Centrum E 13
31-934 Kraków
Cena oferty: 2 134 126.69 zł
Uzasadnienie wyboru: Oferta przedstawia najniższą cenę, dlatego uznana została
za najkorzystniejszą.
Zamawiający informuje, że oferty złożyli:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena oferty
1
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie
os. Centrum E 13
31-934 Kraków
2 134 126,69
2
Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.
Sienna 39
00-121 Warszawa
2 136 192,81
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy
(Nr oferty)
Cena (koszt)
Razem
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Spółka Akcyjna
Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie
os. Centrum E 13
31-934 Kraków
(1)
100,00
100,00
Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A.
Sienna 39
00-121 Warszawa
(2)
99,90
99,90Skawina dnia: 2007-07-30

Data zamówienia: 2007-06-18
Miejscowość: Skawina
Skawina
powiat krakowski

Gmina Skawina
32-050 Skawina, Rynek 1
tel. 012 277 01 79, fax. 012 176 33 39
ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na usługi:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego.


SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1)
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:
Urząd Miasta i Gminy Skawina, Rynek 1, Kontakt Zespół ds. Zamówień Publicznych, 32-050 Skawina, Rynek 14, pok. 2, Do wiadomości mgr inż. Elżbieta Mueck, PL-32-050 Skawina. Tel. +48 12 277 01 79.
E-mail zampub@um.skawina.net. Faks +48 12 276 33 39.
Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.um.skawina.net.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Oferty należy przesyłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Biuro Obsługi Mieszkańców, Rynek 14, pok. 1, Kontakt Zespół ds. Zamówień Publicznych,
Do wiadomości mgr inż. Elżbieta Mueck, PL-32-050 Skawina.
Tel. +48 12 277 01 79. E-mail zampub@um.skawina.net. Faks +48 12 276 33 39.
I.2)

RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1)

OPIS
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego.
II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług:
Usługi.
Kategoria usług: nr 06.
Główne miejsce świadczenia usług: Skawina.
II.1.3)

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
II.1.4)
Krótki opis zamówienia:
Kwota kredytu: 10 000 000,00 zł, okres kredytowania: 8,5 lat, karencja w spłacie kapitału : 6 miesięcy, spłata kapitału i odsetek po upływie okresu karencji, w okresach kwartalnych /spłata I-szej raty kapitałowej nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/, odsetki za okres karencji płatne w terminach miesięcznych, oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M plus marża banku, zabezpieczenie: weksel własny in blanco.
II.1.5)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66130000.
II.1.6)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): Tak.
II.1.7)

Podział na części: Nie.
II.1.8)

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie.
II.2)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
Kwota kredytu: 10 000 000,00 zł, okres kredytowania: 8,5 lat, karencja w spłacie kapitału : 6 miesięcy, spłata kapitału i odsetek po upływie okresu karencji, w okresach kwartalnych /spłata I-szej raty kapitałowej nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu/, odsetki za okres karencji płatne w terminach miesięcznych, oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M plus marża banku, zabezpieczenie: weksel własny in blanco.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 592 500,00 PLN.
II.3)

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 102 (od udzielenia zmówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1)

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje: 20 000,00 PLN.
III.1.2)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać osoby prawne, posiadające uprawnienia do wykonywania działalności bankowej, Wykonawcy mogą ubiegać się o wspólne udzielenie zamówienia.
III.2)

WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności bankowej, tzn. są bankiem
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29.8.1997 r. – Prawo bankowe /Dz.U. Nr 72, poz. 665 z późn.zm./;
2. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
W ofercie należy przedstawić:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik do SIWZ),
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej.
III.2.2)

Zamówienia zastrzeżone: Nie.
III.3)

SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1)

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: Nie.
III.3.2)

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: Nie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)

RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1)

Rodzaj procedury: Otwarta.
IV.2)

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.
IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-341/42/FN/2007.
IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: Nie.
IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 26.7.2007 - 15:30.
Dokumenty odpłatne:
Podać cenę: 58,00 PLN.
Warunki i sposób płatności: Wersję elektroniczną Specyfikacji można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej: www.malopolska.pl/bip/skawina, natomiast opłatę za wersję papierową należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skawina: 32-050 Skawina, Rynek 1, Krakowski Bank Spółdzielczy
w Krakowie, Oddział Skawina Nr 47859100070020056000130001.
IV.3.4)

Termin składania ofert:
27.7.2007 - 10:00.
IV.3.5)

Język, w którym można sporządzać oferty: Polski.
IV.3.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).
IV.3.7)

Warunki otwarcia ofert:
27.7.2007 - 10:30.
Miejsce: Siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Rynek 1, Sala Obrad – pok. nr 11.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1)

JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
Nie.
VI.2)

ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH: Nie.
VI.3)

PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, PL-00-832 Warszawa. Tel. +48 22 458 77 77.

Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 14. 06. 2007 r.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [6309] [6310] 6311 [6312] [6313] ... [6513] [6514] [6515]   następna strona »

Drukuj

Jakość powietrza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.