0°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20-07-2006

Remont Dworu w Radziszowie - Etap I

  Z A W I A D O M I E N I E o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy: przetargu nieograniczonego NR ZP – 341/25-2/IGK/2006„Remont adaptacyjny Dworu w Radziszowie”

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty
w procedurze prowadzonej na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane: Remont adaptacyjny Dworu w Radziszowie, Urząd Miasta i Gminy Skawina informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Zabytków w Krakowie Spółka Akcyjna31-227 Kraków, ul. Vetulaniego 1A

cena oferty: 597.238,04 zł

/słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści osiem 04/100 zł/

Uzasadnienie wyboru: Do przetargu została złożona tylko jedna oferta, spełnia wymagane warunki i nie podlega odrzuceniu dlatego uznana została za najkorzystniejszą.

 

 

 

 

 

 

 

Skawina, dnia 31. 08. 2006 r.

Data zamówienia: 2006-07-20
Miejscowość: Radziszów
Skawina
powiat krakowski

 

 

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Skawina: remont adaptacyjny Dworu w Radziszowie - Etap I
Publikacja obowiazkowa.
SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) Nazwa, adresy i osoby upowaznione do kontaktów: Urzad Miasta i Gminy w Skawinie, do kontaktów: mgr inz. Elzbieta Mueck, Rynek 1, 32-050 Skawina, woj. malopolskie, tel. 012 2764680, fax 012 2763339, e-mail: zampub@um.skawina.net <mailto:zampub@um.skawina.net>.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiajacego (URL): www.um.skawina.net <http://www.um.skawina.net>
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostepne sa informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Wiecej informacji mozna uzyskac pod adresem: Urzad Miasta i Gminy Skawina, Zespól d/s Zamówien Puiblicznych, mgr inz. Elzbieta Mueck, Rynek 14, pok. 2, 32-050 Skawina, woj. malopolskie, tel. 0-12 277 01 79, fax 0-12 276 33 39.
Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mozna uzyskac pod adresem: Urzad Miasta i Gminy Skawina, Zespól d/s Zamówien Publicznych, mgr inz. Elzbieta Mueck, mgr Agnieszka Pazdan, Rynek 14, pok. 2, 32-050 Skawina, woj. malopolskie, tel. 0-12 277 01 79, 0-12 277 01 63, fax 0-12 276 33 39.
Wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub oferty nalezy przesylac na adres: Urzad Miasta i Gminy Skawina, Biuro Obslugi Mieszkanców, mgr inz. Elzbieta Mueck, Rynek 14, pok. 1, 32-050 Skawina, woj. malopolskie, tel. 0-12 277 01 79, fax 0-12 276 33 39.
2) Rodzaj zamawiajacego i glówny przedmiot lub przedmioty dzialalnosci: Administracja samorzadowa; Ogólne uslugi publiczne.
Zamawiajacy dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiajacych: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: remont adaptacyjny Dworu w Radziszowie - Etap I.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub swiadczenia uslug: roboty budowlane, wykonanie.
Glówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Radziszów.
1.3) Ogloszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartosc umowy ramowej:
Czestotliwosc oraz wartosc zamówien, które zostana udzielone:
1.5) Okreslenie przedmiotu zamówienia: Rozbiórka dachu i stropów nad pietrem, wykonanie zelbetowych plyt stropowych nad pietrem, schodów, wiezby dachowej oraz pokrycia z dachówki ceramicznej, wymiana rynien.
1.6) Informacja o oswiadczeniach i dokumentach potwierdzajacych spelnianie przez oferowane dostawy, uslugi lub roboty budowlane wymagan okreslonych przez zamawiajacego: nie dotyczy
1.7) Wspólny slownik zamówien (CPV): 45.26.10.00, 45.26.23.11.
1.8) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: Nie.
1.9) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkosc lub zakres zamówienia
Calkowita wielkosc lub zakres: Remont pokrycia dachowego - 593 m2, wymiana rynien - 97 mb, wymiana rur spustowych - 45 mb, rozbiórka stropów drewnianych - 197 m2, wience zelbetowe - 21 m3, zelbetowe plyty stropowe - 347 m2, schody zelbetowe - 35 m2.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiacach: 4
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczace zamówienia
Informacja na temat wadium: 3.500 PLN
2) Warunki udzialu
Informacje dotyczace sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalnosci niezbedne do oceny, czy spelnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udzialu w postepowaniu: O udzielenie zamówienia ubiegac sie moga Wykonawcy, którzy spelniaja nastepujace warunki:
1.nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówien publicznych,
2.sa ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej,
3.dysponuja odpowiednim doswiadczeniem zawodowym, tj. w ciagu ostatnich 5 lat zrealizowali budowy lub remonty obiektów kubaturowych o lacznej wartosci minimum 1.200.000 zl,
4.dysponuja odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w tym osoba przewidziana do kierowania robotami posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane,
5.dysponuja niezbednym sprzetem i zapleczem technicznym pozwalajacym na zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, harmonogramem robót i postanowieniami umowy,
6.posiadaja dostep do srodków finansowych w wysokosci minimum 150.000,00 zl.
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania warunków udzialu w postepowaniu: W postepowaniu moga wziac udzial wykonawcy, kórzy spelnia minimalne okreslone powyzej warunki.
Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu: 1. Wykonawcy winni przedstawic nastepujace dokumenty i oswiadczenia:
1.1.Oswiadczenie o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu, tj:
1/. nie podleganiu wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówien publicznych,
2/. posiadaniu niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowaniu potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3/. znajdowaniu sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia.
1.2.Aktualny odpis z wlasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnosci gospodarczej wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.
1.3.Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert.
1.4.Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS-u lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu, wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert.
1.5.Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.
1.6.Dokumenty stwierdzajace uprawnienia osoby przewidzianej do kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej wraz z zaswiadczeniem z wlasciwej Izby Inzynierów Budownictwa.
1.7.Zobowiazanie osoby wskazanej do kierowania robotami.
1.8.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadajacych swoim rodzajem i wartoscia robotom budowlanym stanowiacym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania.
1.9.Dokumenty potwierdzajace, ze wykazane roboty zostaly wykonane z nalezyta starannoscia.
1.10.Informacja banku lub spóldzielczej kasy oszczednosciowo-rozliczeniowej,
w którym Wykonawca posiada rachunek, w której potwierdza sie wysokosc posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc kredytowa wykonawcy, wystawiona nie wczesniej niz 3 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.
2.W przypadku Wykonawców skladajacych wspólnie oferte /konsorcjum/, dokumenty wymienione w pkt. 1.1. do 1.5. musi zlozyc kazdy z Wykonawców skladajacych wspólnie oferte.
3.Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) pkt 1.2, 1.5 i 1.6 - sklada dokument lub dokumenty, wystawione w kraju,
w którym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne
i zdrowotne albo, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonanie
decyzji wlasciwego organu.
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamówienie,
4.Dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 lit. a i c, powinny byc wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 3 ppkt1 lit. b, powinien byc wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert.
5.Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
6.Dokumenty nalezy zlozyc w formie oryginalu lub kopii poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem przez wykonawce.
Jezeli kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzila watpliwosci co do jej prawdziwosci, Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginalu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu.
7.Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym nalezy zlozyc wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez wykonawce.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia
1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostana zaproszeni do udzialu w postepowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
2.2) Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne
3.1) Okreslenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostepna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.malopolska.pl/bip/skawina <http://www.malopolska.pl/bip/skawina>.
Oplata: 18 Waluta PLN.
Warunki i sposób platnosci: na konto Zamawiajacego: Urzad Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1 KBS w Krakowie Oddzial Skawina nr: 47 859100070020056000130001..
3.2) Opis potrzeb i wymagan umozliwiajacy przygotowanie sie wykonawców do udzialu w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: nie dotyczy
3.3) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 16.08.2006 godzina 10:00.
3.4) Jezyki, w których mozna sporzadzac wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 16.08.2006, godzina 10:30, sala obrad - pok. 11..
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPELNIAJACE
VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:
3) Data wyslania niniejszego ogloszenia: 13.07.2006.

więcej »

13-07-2006

Budowa oświetlenia ulicznego w Radziszowie

  OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Urząd Miasta i Gminy Skawina,
32-050 Skawina, Rynek 1
tel. (12)277 01 79, fax (12)276 33 39

niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Budowa oświetlenia ulicznego w Radziszowie
/montaż słupów żelbetowych ŻN-10 oraz opraw oświetleniowych - 17 kpl./

Wybrano ofertę:
ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY mgr Czesław Paprota
33-350 Piwniczna
Słoneczna 11
Cena oferty - 45 641.16 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniła wymagane warunki i dlatego została uznana
za najkorzystniejszą.
Skawina dnia: 2006-08-17


Data zamówienia: 2006-07-13
Miejscowość: Radziszów
Skawina
powiat krakowski

Gmina Skawina
32-050 Skawina, Rynek 1
tel. 012 277 01 79, fax. 012 176 33 39

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na roboty budowlane:

Budowa oświetlenia ulicznego w Radziszowie
/montaż słupów żelbetowych ŻN-10 oraz opraw oświetleniowych - 17 kpl./

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0 - roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.

Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty przekazania placu budowy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej: www.malopolska.pl/bip/skawina lub po okazaniu dowodu wpłaty w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMiG Skawina, Rynek 14, pok. 2, tel. 012 277 01 79.
Wpłaty /cena 24 zł / należy dokonać na konto Zamawiającego, tj.:
Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1,
KBS w Krakowie O/Skawina Nr 47859100070020056000130001.
Informacje nt. przetargu można uzyskać pod tym samym numerem.

Wymagane wadium: 1.000,00 zł
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Biuro Obsługi Mieszkańców, Skawina, Rynek 14, pok. 1 do dnia 1.08.2006 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w tym samym dniu o godz. 10:30.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1/. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - w ofercie należy przedstawić odpowiednie oświadczenia i dokumenty wymagane w Specyfikacji,
2/. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - w ofercie należy przedłożyć aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
3/. dysponują odpowiednim doświadczeniem zawodowym, tj. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizował podobne zamówienia, o łącznej wartości minimum 50.000 zł.
4/. dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w tym osobą przewidzianą do kierowania robotami posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz geodetą, który prowadził będzie obsługę geodezyjną inwestycji
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wraz z ofertą należy przedłożyć:
a/ dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane, osoby przewidzianej do kierowania robotami, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sieci i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnienia geodety, który prowadził będzie obsługę geodezyjną inwestycji,
b/ zobowiązanie do pełnienia funkcji kierownika robót w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia oraz zobowiązanie geodety
5/. dysponują niezbędnym sprzętem i zapleczem technicznym pozwalającym na
zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami umowy - w ofercie należy złożyć odpowiednie oświadczenie,
5/. posiadają niezbędny potencjał ekonomiczno-finansowy
Wykonawca musi posiadać dostęp do środków finansowych w wysokości minimum 30.000,00 zł - w ofercie należy przedłożyć aktualną informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [7358] [7359] 7360 [7361] [7362] ... [7466] [7467] [7468]   następna strona »

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.