18°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13-07-2006

Budowa oświetlenia ulicznego w Radziszowie

  OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Urząd Miasta i Gminy Skawina,
32-050 Skawina, Rynek 1
tel. (12)277 01 79, fax (12)276 33 39

niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Budowa oświetlenia ulicznego w Radziszowie
/montaż słupów żelbetowych ŻN-10 oraz opraw oświetleniowych - 17 kpl./

Wybrano ofertę:
ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNY mgr Czesław Paprota
33-350 Piwniczna
Słoneczna 11
Cena oferty - 45 641.16 zł brutto

Uzasadnienie wyboru: Oferta spełniła wymagane warunki i dlatego została uznana
za najkorzystniejszą.
Skawina dnia: 2006-08-17


Data zamówienia: 2006-07-13
Miejscowość: Radziszów
Skawina
powiat krakowski

Gmina Skawina
32-050 Skawina, Rynek 1
tel. 012 277 01 79, fax. 012 176 33 39

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na roboty budowlane:

Budowa oświetlenia ulicznego w Radziszowie
/montaż słupów żelbetowych ŻN-10 oraz opraw oświetleniowych - 17 kpl./

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0 - roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych.

Termin wykonania zamówienia: 6 tygodni od daty przekazania placu budowy

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony internetowej: www.malopolska.pl/bip/skawina lub po okazaniu dowodu wpłaty w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMiG Skawina, Rynek 14, pok. 2, tel. 012 277 01 79.
Wpłaty /cena 24 zł / należy dokonać na konto Zamawiającego, tj.:
Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1,
KBS w Krakowie O/Skawina Nr 47859100070020056000130001.
Informacje nt. przetargu można uzyskać pod tym samym numerem.

Wymagane wadium: 1.000,00 zł
Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Skawina, Biuro Obsługi Mieszkańców, Skawina, Rynek 14, pok. 1 do dnia 1.08.2006 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w tym samym dniu o godz. 10:30.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1/. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - w ofercie należy przedstawić odpowiednie oświadczenia i dokumenty wymagane w Specyfikacji,
2/. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - w ofercie należy przedłożyć aktualną polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
3/. dysponują odpowiednim doświadczeniem zawodowym, tj. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat zrealizował podobne zamówienia, o łącznej wartości minimum 50.000 zł.
4/. dysponują odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w tym osobą przewidzianą do kierowania robotami posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz geodetą, który prowadził będzie obsługę geodezyjną inwestycji
Na potwierdzenie spełnienia tego warunku wraz z ofertą należy przedłożyć:
a/ dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane, osoby przewidzianej do kierowania robotami, w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sieci i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz uprawnienia geodety, który prowadził będzie obsługę geodezyjną inwestycji,
b/ zobowiązanie do pełnienia funkcji kierownika robót w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia oraz zobowiązanie geodety
5/. dysponują niezbędnym sprzętem i zapleczem technicznym pozwalającym na
zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i postanowieniami umowy - w ofercie należy złożyć odpowiednie oświadczenie,
5/. posiadają niezbędny potencjał ekonomiczno-finansowy
Wykonawca musi posiadać dostęp do środków finansowych w wysokości minimum 30.000,00 zł - w ofercie należy przedłożyć aktualną informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

więcej »

10-07-2006

Przygotowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodno-ściekowa naterenie Gminy Skawina” niezbędnej do złożenia wniosku do Komisji Europejskiej, wymaganej przy ubieganiu się o wsparcie z Funduszu Spójności.

  OGŁOSZENIE
WYNIKÓW POSTĘPOWANIA

Urząd Miasta i Gminy Skawina
32-050 Skawina, Rynek 1
tel. (12)277 01 79, fax (12)276 33 39

niniejszym informuje o wyniku postępowania na:
Przygotowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn:"Gospodarka wodno-ściekowa
na terenie Gminy Skawina:" niezbędnej do złożenia wniosku do Komisji Europejskiej, wymaganej przy ubeiganiu się o wsparcie z Funduszu Spójności..

Wybrano ofertę:
Główny Instytut Górnictwa
40-166 Katowice
Plac Gwarków 1
Cena oferty - 164 700.00 zł brutto

Oferta spełnia wymagane warunki i przedstawia najniższą cenę, dlatego uznana została za najkorzystniejszą.Skawina dnia: 2006-08-01


Data zamówienia: 2006-07-10
Miejscowość: Skawina
Skawina
powiat krakowski

GMINA SKAWINA
32-050 Skawina, Rynek 1
tel. 277 01 79, fax. 276-33-39
o g ł a s z a
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na usługi:
Przygotowanie dokumentacji dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina” niezbędnej do złożenia wniosku do Komisji Europejskiej, wymaganej przy ubieganiu się o wsparcie z Funduszu Spójności.

Termin wykonania zamówienia: 24 tygodnie od daty podpisania umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej: www.malopolska.pl/bip/skawina lub po okazaniu dowodu wpłaty w Zespole ds. Zamówień Publicznych UMiG Skawina– Rynek 14, pok. 2, tel. 277 01 79.
Wpłaty /cena 22 zł/ należy dokonać na konto Zamawiającego, tj: Urząd Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 1:KBS w Krakowie – Oddział Skawina nr: 47859100070020056000130001/.
Informacje nt. przetargu można uzyskać pod tym samym numerem.

Wymagane wadium: 1.500,00 zł
Wspólny słownik zamówień (CPV): 74.13.15.00-1
Miejsce i termin składania ofert: Biuro Obsługi Mieszkańców, Skawina, Rynek 14
pok. 1, do dnia 19.07.2006 r. godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w tym samym dniu o godz. 10.30.
Termin związania ofertą do: 30 dni od ostat. term. skład. ofert
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24
ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych - w ofercie należy przedstawić odpowiednie
oświadczenia i dokumenty wymagane w specyfikacji.

2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
wykonali:
1/.co najmniej 2 Studia Wykonalności dla komunalnych systemów gospodarki wodno - ściekowej dla przedsięwzięcia o wartości inwestycyjnej co najmniej 40 000 000 PLN (bez VAT) , których przedmiotem było opracowanie i przygotowanie Aplikacji do Komisji Europejskiej o dotację z Funduszu Spójności na dofinansowanie zadania
w sektorze wodno-ściekowym, który został wpisany przez Komisję Europejską na listę zadań przeznaczonych do finansowania przez Fundusz Spójności. Przez wartość przedsięwzięcia należy rozumieć przyjęty koszt inwestycyjny wskazany w studium wykonalności.
2/.co najmniej 1 koncepcję dla zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej o minimalnej łącznej długości 20 km.

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.

3. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje następującymi osobami:
a) Ekspert l (Kierownik Zespołu) - osoba z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w planowaniu i nadzorowaniu realizacji projektów inwestycyjnych
w ochronie środowiska, w tym w gospodarce wodno-ściekowej współfinansowanych ze środków unijnych.
Wymagane jest, aby Ekspert posiadał znajomość polskiego prawa budowlanego, polskich i wspólnotowych przepisów w dziedzinie ochrony środowiska,
w szczególności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
b) Ekspert II – inżynier z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie ochrony środowiska.
c) Ekspert III - Inżynier z minimum 5 letnim doświadczeniem zawodowym
w projektowaniu urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych
d) Ekspert IV – specjalista w dziedzinie finansów, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w sporządzaniu analiz finansowych projektów inwestycyjnych,
w tym z dziedziny gospodarki wodno-ściekowej. Konieczna znajomość finansów publicznych, prawa podatkowego, handlowego, rachunkowości oraz zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kserokopii uprawnień budowlanych
w zakresie sieci sanitarnych wodociągowych kanalizacyjnych potwierdzających kwalifikacje Eksperta III oraz zaświadczenia z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

więcej »

« poprzednia strona   [1] [2] [3] ... [7441] [7442] 7443 [7444] [7445] ... [7548] [7549] [7550]   następna strona »

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.