Program współpracy 2010

Program współpracy Gminy Skawina
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I - Ilekroć w Programie Współpracy Gminy Skawina z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok jest mowa o:

 1. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96 poz.873 z późn. zm.)
 2. Programie – rozumie się przez to Program Współpracy Gminy Skawina z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami
 3. Dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy
 4. Środkach publicznych – rozumie się przez to środki w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy
 5. Ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. nr 115, poz. 728 z późn. zm.)
 6. Organizacji Pozarządowej – rozumie się przez to organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy
 7. Podmiocie – rozumie się przez to osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 8. Gminie – rozumie się przez to Miasto i Gminę Skawina
 9. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy Skawina
 10. Wydziale merytorycznym – rozumie się przez to Wydział, z którego środków określonych uchwałą budżetową, udzielona będzie dotacja
 11. Jednostce organizacyjnej gminy – rozumie się przez to Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie;
 12. Konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Skawina na realizację zadań Gminy w 2010 roku
 13. Wkładzie własnym finansowym – należy przez to rozumieć niestanowiące dotacji, zaangażowane w realizację zadania środki, których dysponentem jest organizacja
 14. Niefinansowym wkładzie własnym osobowym (wolontariat) - należy przez to rozumieć, odpowiadające świadczeniu pracy na rzecz realizowanego zadania, udokumentowane ochotnicze i bez wynagrodzenia, świadczenie członka organizacji lub wolontariusza na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 15. Niefinansowym wkładzie własnym rzeczowym – należy przez to rozumieć nie powodujące kosztów finansowych, udokumentowane wykorzystanie na potrzeby realizacji zadania: zasoby rzeczowe organizacji
   

II - Program obejmuje współpracę Gminy z organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz Gminy Skawina i jej mieszkańców.


III - Program określa cele, formy, zasady i priorytetowe obszary współpracy organu samorządowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz podmioty odpowiedzialne za realizację programu.
 

CELE WSPÓŁPRACY

I - Podstawowym celem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym, poprzez budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.

II - Cele szczegółowe Programu:

 1. Określenie czytelnych zasad współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi
 2. Stworzenie warunków do powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych
 3. Integrację podmiotów realizujących zadania publiczne
 4. Umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie i lokalną wspólnotę
   

ZASADY WSPÓŁPRACY
 

I - Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

II - Zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym i oznacza uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podziału zadań między sektorem publicznym, a sektorem obywatelskim ukierunkowane na umacnianie obywateli, ich wspólnot i organizacji oraz ograniczanie interwencjonizmu państwa i administracji lokalnej.

III - Zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań.

IV - Zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach.

V - Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.

VI - Zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.

 

PODMIOTY WSPÓŁPRACY
 

I - Władze samorządowe są otwarte na współpracę merytoryczną z wszelkimi inicjatywami obywatelskimi, zarówno posiadającymi osobowość prawną, jak i grupami nieformalnymi.

II - Podmiotami programu współpracy mogącymi ubiegać się o uzyskanie dotacji na realizację zadań publicznych są organizacje pozarządowe – nie będące jednostkami sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, będące:

 1. Osobami prawnymi
 2. Jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej utworzonymi na podstawie przepisów ustaw i mogącymi zgodnie z tymi ustawami ubiegać się o dotacji

III - Podmiotami programu współpracy mogącymi ubiegać się o uzyskanie dotacji na realizację zadań publicznych są także:

 1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego
 2. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

IV - Program współpracy nie ma zastosowania w przypadku:

 1. Partii politycznych
 2. Związków zawodowych
 3. Fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, chyba, że przepisy odrębne stanowią inaczej oraz majątek fundacji nie jest w całości mieniem państwowym, mieniem komunalnym lub mieniem pochodzącym z finansowania środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych lub fundacja prowadzi działalność statutową w zakresie nauki, w szczególności na rzecz nauki
 4. Fundacji utworzonych przez partie polityczne
 5. Klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy
  o kulturze fizycznej

FORMY WSPÓŁPRACY

I - Gmina przewiduje następujące finansowe i pozafinansowe formy współpracy z organizacjami pozarządowymi:

 1. współpracę o charakterze finansowym polegającą na zlecaniu realizacji zadań publicznych w formie:
  a) wspierania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji
  b) powierzania realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji
 2. współpracę o charakterze pozafinansowym polegającą na:
  a) wymianie informacji o podejmowanych działaniach
  b) promocji inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe m.in. poprzez możliwość umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu w serwisie Wydarzenia
  c) wspólnej organizacji imprez i realizacji programów, także udostępnianie na zasadzie odrębnych porozumień pomieszczeń lub terenów będących w posiadaniu Gminy
  d) konsultowaniu projektów aktów normatywnych, przy czym zakres konsultacji będzie obejmował przyjmowanie opinii organizacji pozarządowych do projektów uchwał na etapie ich tworzenia
  e) wspieraniu w poszukiwaniu środków finansowych z innych źródeł niż budżet miasta
  f) współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

II - Organizacje, którym do wykonywania działalności statutowej niezbędny jest lokal i takiego nie posiadają, mogą ubiegać się o udostępnienie obiektu lub lokalu do użytkowania na zasadach określonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Lokale mogą być udostępnione z przeznaczeniem na działalność programową, nie ma możliwości użytkowania ich na działalność gospodarczą.

PRZEDMIOT WSPÓŁPRACY

I - Przedmiot współpracy stanowią głównie zadania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące zadań własnych gminy, a w szczególności rozwoju demokracji lokalnej, wykorzystania możliwości partnerskiej współpracy z organizacjami pozarządowymi, przy spełnionych następujących warunkach:

 1. realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom Gminy
 2. obie strony wyrażają wolę współpracy
 3. przedsięwzięcie spełnia warunek bezstronności politycznej

II - Do obszarów obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i zadania publiczne, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ustawowym trybie w roku 2010, przy współudziale finansowym Gminy Skawina, zaliczamy:

 1. Obszar: „Przeciwdziałanie patologiom społecznym”
  a) organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej (wsparcie środowiska abstynenckiego, indywidualne oraz grupowe samokształcenie)
  b) wspieranie zajęć pozaszkolnych realizujących programy profilaktyczne w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży
  c) wspieranie inicjatyw mających na celu propagowanie trzeźwości i zdrowego stylu życia
  d) programy dla ofiar i sprawców przemocy
 2. Obszar: Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji, w tym:
  a) zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez wsparcie organizacji zajęć pozalekcyjnych
  b) współpraca w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo–rekreacyjnych wśród mieszkańców Gminy
  c) współpraca w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu
  d) współpraca w zakresie organizacji zawodów i turniejów sportowych, rajdów pieszych, wakacyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych oraz innych imprez krajoznawczych
  e) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
 3. Obszar: Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności:
  a) wspieranie organizacji imprez kulturalnych
  b) wspieranie inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację lokalnej twórczości i twórców
  c) wspieranie inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców Gminy – dzieci, młodzieży i dorosłych
  d) wspieranie działalności w zakresie upowszechniania historii i tradycji Gminy
  e) wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej oraz przekazywanie i upowszechnianie treści patriotycznych
 4. Obszar: Pomoc charytatywna, w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
  a) wspieranie wszelkich działań związanych z pomocą charytatywną dla mieszkańców Gminy
  b) wspieranie inicjatyw mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych, w tym organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych
  c) wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem ludzi zdrowych
  d) wspieranie działalności rekreacyjno–rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych
 5. Obszar: Ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego w szczególności:
  a) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizowanie programów edukacji ekologicznych, organizowanie konkursów i imprez o charakterze masowym
  b) realizacja przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o środowisku wśród mieszkańców Gminy
  c) nowatorskie i innowacyjne projekty mające na celu propagowanie ekologii, ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego
  d) zabezpieczenie opieki bezdomnym zwierzętom
 6. Obszar: Pomocy społecznej:
  a) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego (specjalistycznej-socjoterapeutycznej)
  b) zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym
 7. Obszar: Rozwoju i promocji Miasta oraz wspieranie przedsiębiorczości:
  a) Wspieranie działań zmierzających do podtrzymania już istniejących relacji w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej, przede wszystkim dalszej współpracy z miastami partnerskimi Gminy m. in. Poprzez: poznawanie
  i kształtowanie tradycji kulturowych, promocję lokalnych dóbr kultury, działania na rzecz integracji ze społecznościami innych regionów i państw, wspieranie pod względem organizacyjnym wspólnych imprez kulturalno-sportowych, wymianę doświadczeń i realizację projektów gospodarczych z partnerami w kraju i zagranicą, organizowanie misji gospodarczych itp.

III - W roku 2010 za szczególnie ważne uznaje się zadania i przedsięwzięcia realizowane przy udziale środków uzyskanych lub pochodzących spoza budżetu gminy (tj. środków samorządu wojewódzkiego, funduszy krajowych oraz zagranicznych).


IV - Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, także tych, które są realizowane dotychczas w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. Zgodnie z ust. 2 w/w art.: „Organ administracji publicznej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, w terminie nie przekraczającym 2 miesięcy:

 1. rozpatruje celowość realizacji określonego zadania publicznego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorąc pod uwagę stopień, w jakim oferta odpowiada priorytetom zadań publicznych, daje gwarancję realizacji zadań zgodnie ze standardami właściwymi dla danego zadania, środki dostępne na realizację określonych zadań, rodzaje określonych zadań i korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oraz informuje o podjętej decyzji, a w przypadku stwierdzenia celowości realizacji określonego zadania publicznego informuje składającego ofertę o trybie zlecenia zadania publicznego, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy”.


V - Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych, zostanie określona w uchwale budżetowej Gminy Skawina na 2010 rok.

VI - Dotowane z budżetu Gminy mogą być tylko zadania realizowane na terenie Gminy Skawina lub na rzecz jej mieszkańców wykonywane przez organizacje, których działalność statutowa zgodna jest z zadaniem będącym przedmiotem konkursu.

VII - Kryteria oceny ofert, zasady realizacji zadania oraz warunki kontroli określone są w „Regulaminie Przyznawania Dotacji”, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego Programu.

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.