Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie

     


PROGRAM:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny

OŚ PRIORYTETOWA: 7. Infrastruktura ochrony środowiska

DZIAŁANIE: 7.3. Gospodarka odpadami

WARTOŚĆ PROJEKTU: 5 996 901,32 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4  183 140,30 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01-10-2009 r. do 31-03-2013 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 11-02-2010 r.

 

Opis projektu:

Zakład Zagospodarowania Odpadów (ZZO) zlokalizowany jest na terenie Skawińskiego Obszaru Gospodarczego, na miejscu byłego składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Skawina (tzw. „Popielniki”)

ZZO to nowoczesny punkt odbioru surowców wtórnych oraz innych problemowych odpadów, których nie można wyrzucać do kosza na zmieszane odpady komunalne. Powstał w celu ochrony środowiska naturalnego, zapewnienia skutecznej formy zagospodarowania odpadów nadających się do ponownego przetworzenia, ułatwienia życia mieszkańcom, przez rozwiązanie jednego z istotniejszych problemów jakim jest pozbywanie się odpadów szkodliwych i wielkogabarytowy oraz poprawy estetyki i zwiększenia atrakcyjności Gminy Skawina.

W skład ZZO wchodzą następujące obiekty:

 • Budynek portierni i obsługi wagi,
 • Waga samochodowa,
 • Brodzik do mycia kół samochodowych,
 • Magazyn wstępny surowców wtórnych,
 • Magazyn odbioru surowców wtórnych,
 • Magazyn odpadów niebezpiecznych
 • Plac składowy odpadów wielkogabarytowych
 • Stanowisko do magazynowania odpadów wielkogabarytowych i sprzętu AGD,
 • Plac składowy odpadów budowlanych,
 • Budynek administracyjny
 • Garaże na sprzęt

 

Rodzaje przyjmowanych do ZZO odpadów:

 • odpady wielkogabarytowe (np. meble)
 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte opony
 • papier i tektura oraz opakowania wielomateriałowe
 • drewno
 • szkło bezbarwne i kolorowe
 • odpady zielone
 • odzież i tekstylia
 • odpady niebezpieczne (np. baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, resztki rozpuszczalników, lakierów i farb w opakowaniach, opakowania po aerozolach, olejach, smarach, środkach ochrony roślin, itp.)
 • odpady z remontów (np. gruz, cegły, beton, styropian, poza odpadami zawierającymi azbest)

 

Mieszkańcy Gminy Skawina bez ponoszenia dodatkowych opłat  mogą przywozić do Zakładu ww. odpady, w ilościach ustalonych odrębnym regulaminem. Odpady te będą dzielone na poszczególne frakcje (rodzaje) i przechowywane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Po czasowym zmagazynowaniu odpady będą wywożone do innych punktów, gdzie nastąpi ich przetworzenie (surowce wtórne), dalsze składowanie lub unieszkodliwienie.

 

 

 

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.