Fundusze przedakcesyjne

Przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Gmina Skawina korzystała także ze środków przyznanych dla krajów oczekujących na członkostwo. Były to fundusze SAPARD i Phare. SAPARD (ang. Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development to unijny program finansowego wspierania dostosowywania rolnictwa do gospodarki rynkowej i rozwoju obszarów wiejskich. Zaś Phare (ang. Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) powstał w roku 1989 w celu udzielania materialnej pomocy państwom kandydującym do Wspólnot Europejskich. W latach 2002-2005 nasza Gmina zrealizowała trzy projekty z funduszu SAPARD i jeden z Phare:


Pierwszy z nich dotyczył budowy kolektora sanitarnego DEN400 Skawina-Rzozów oraz kanalizacji sanitarnej w Rzozowie. Projekt ten był realizowany w drugiej połowie 2003 roku. Całkowity jego koszt wyniósł 2 763 991,33 zł. Z tej kwoty dofinansowanie z Funduszu SAPARD wyniosło 997 524,47 zł (36%). Część zostało pokrytych z budżetu państwa (332 508,16 zł), a resztę (1 433 958 zł) musiała zapewnić gmina.


Drugi projekt współfinansowany z tego funduszu również był związany z budową kanalizacji sanitarnej w Rzozowie ( II etap tej inwestycji, realizowany pół roku po zakończeniu etapu pierwszego). Tym razem jego wartość wyniosła 2 054 791,23 zł. Unia Europejska pokryła 34% tej sumy co stanowiło kwotę 701 197,51 zł. Udział budżetu państwa w tej inwestycji wyniósł 233 732, 50 zł (11%), a budżetu gminy 1 119 861,23 zł (55%)


Ostatni projekt finansowany z funduszu SAPARD, dotyczył także inwestycji w gminną infrastrukturę techniczną, a konkretnie budowy wodociągu w Radziszowie. Inwestycja ta była prowadzona w okresie od maja do września 2004 roku (wodociąg oddano do użytku 14.09.2004 r.). Całkowity koszt tej inwestycji wyniósł 984 868,24 zł. Dofinansowanie z UE w tym przypadku wyniosło 364 893,71 zł, czyli pokrywało 37% kosztów tej inwestycji. Reszta pieniędzy pochodziła z budżetu gminy 498 343,29 zł (50%) ,a także z budżetu państwa 121 631,24 zł(13%).


W ramach programu PHARE „Małe projekty infrastrukturalne” gmina realizowała „Projekt regulacji zakola rzeki Skawinki w Radziszowie wraz z przebudową mostu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 80 B”. W skład tego projektu wchodziło szereg działań związanych z modernizacją infrastruktury przeciwpowodziowej m.in. podwyższenie obwałowań zakola rzeki Skawinki o 1 metr na odcinku przebiegających przez miejscowość Radziszów oraz podniesienie na podporach znajdującego się tam mostu. Projekt ten realizowany był w okresie 1.09.-30.12.2002. Całkowity jego koszt wyniósł 120 tys. euro, z czego 54 277,62 zł pokryła Unia Europejska.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.