Program współpracy 2011

Program współpracy Gminy Skawina
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.


POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. Ilekroć w „Programie współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok” jest mowa o:

1. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.)
2. Programie - rozumie się przez to „Program współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działalność pożytku publicznego na 2011 rok.”
3. Dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy
4. Środkach publicznych – rozumie się przez to środki w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy
5. Ustawie o pomocy społecznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. nr 115 poz. 728 z późn. zm.)
6. Organizacji Pozarządowej – rozumie się przez to organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy
7. Podmiocie – rozumie się przez to osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
8. Gminie – rozumie się przez to Miasto i Gminę Skawina
9. Urzędzie – rozumie się przez to Urząd Miasta i Gminy Skawina
10. Wydziale merytorycznym – rozumie się przez to Wydział, z którego środków określonych uchwałą budżetową, udzielona będzie dotacja
11. Jednostce organizacyjnej gminy – rozumie się przez to Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie;
12. Konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert na dotacje z budżetu Gminy Skawina na realizację zadań Gminy w 2011 roku
13. Wkładzie własnym finansowym – należy przez to rozumieć niestanowiące dotacji, zaangażowane w realizację zadania środki, których dysponentem jest organizacja
14. Niefinansowym wkładzie własnym osobowym (wolontariat) - należy przez to rozumieć, odpowiadające świadczeniu pracy na rzecz realizowanego zadania, udokumentowane ochotnicze i bez wynagrodzenia, świadczenie członka organizacji lub wolontariusza na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
15. Niefinansowym wkładzie własnym rzeczowym – należy przez to rozumieć nie powodujące kosztów finansowych, udokumentowane wykorzystanie na potrzeby realizacji zadania zasoby rzeczowe organizacji

II. Program obejmuje współpracę Gminy z organizacjami i podmiotami działającymi na rzecz Gminy Skawina i jej mieszkańców.

III. Program określa cele, formy, zasady i priorytetowe obszary współpracy organu samorządowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami oraz podmioty odpowiedzialne za realizację programu.


CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU.

I. Cel główny Programu.

Głównym celem Programu jest działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Skawina oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój dialogu i partnerstwa pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

II. Cele szczegółowe Programu:

1. Profesjonalizacja i popularyzacja działalności III sektora.
2. Rozwój dialogu i partnerstwa między organizacjami pozarządowymi a Gminą przez podjęcie działań mających na celu powołanie Gminnej rady Pożytku Publicznego i rozpoczęcie prac nad Wieloletnim Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi, stworzenie internetowego narzędzia wymiany informacji oraz podjęcie działań zmierzających do zorganizowania „Dnia Organizacji Pozarządowych” w ramach „Dni Skawiny”.
3. Integracja podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. Uzgodnienie zasad monitoringu i sprawozdawczości w zakresie zleconych zadań publicznych.
5. Wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przez pomoc w przygotowaniu wniosków aplikacyjnych oraz podjęcie działań mających na celu utworzenie funduszu wkładu własnego dla organizacji pozarządowych.


PODMIOTY WSPÓŁPRACY.

1. Podmiotami współpracy są:

Władze Samorządowe Miasta i Gminy Skawina oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy.

2. Program współpracy nie ma zastosowania w przypadku:

a) partii politycznych;
b) związków zawodowych i organizacji pracodawców;
c) samorządów zawodowych;
d) fundacji utworzonych przez partie polityczne;


ZASADY WSPÓŁPRACY.

1. Władze samorządowe są otwarte na współpracę merytoryczną z wszelkimi inicjatywami obywatelskimi, zarówno posiadającymi osobowość prawną, jak i grupami nieformalnymi.
2. Organizacje informują o swojej gotowości do współpracy z Gminą poprzez wypełnianie i aktualizowanie przynajmniej raz w roku gminnej ankiety o organizacjach pozarządowych.
3. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

Zasada pomocniczości jest zasadą o charakterze ustrojowym i oznacza uporządkowanie wzajemnych relacji oraz podziału zadań między sektorem publicznym, a sektorem obywatelskim ukierunkowane na umacnianie obywateli, ich wspólnot i organizacji oraz ograniczanie interwencjonizmu państwa i administracji lokalnej.

Zasada suwerenności stron polega na tym, iż strony mają prawo do niezależności i odrębności w samodzielnym definiowaniu i poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów i zadań.

Zasada partnerstwa oznacza, iż strony podejmują współpracę w identyfikowaniu i definiowaniu problemów i zadań, współdecydowaniu o alokacji środków na ich realizację, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach.

Zasada efektywności polega na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych.

Zasada uczciwej konkurencji oraz zasada jawności zakładają kształtowanie przejrzystych zasad współpracy, opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.


ZAKRES PRZEDMIOTOWY.

I. Przedmiot współpracy stanowią zadania określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie art. 4 (pkt. 1-33) przy spełnionych następujących warunkach:

1) realizacja planowanego przedsięwzięcia przyniesie korzyść mieszkańcom Gminy;
2) obie strony wyrażają wolę współpracy opartą na zasadach dialogu i partnerstwa;
3) przedsięwzięcie spełnia warunek bezstronności politycznej.

II. Do obszarów obejmujących przedsięwzięcia organizacyjne i zadania publiczne, które mogą być powierzone organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ustawowym trybie w roku 2011, przy współudziale finansowym Gminy Skawina, zaliczamy:

1. Obszar: „Przeciwdziałanie patologiom społecznym”
a) organizowanie i rozwijanie różnych form uczestnictwa osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin w życiu społeczności lokalnej (wsparcie środowiska abstynenckiego, indywidualne oraz grupowe samokształcenie)
b) wspieranie zajęć pozaszkolnych realizujących programy profilaktyczne w świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży
c) wspieranie inicjatyw mających na celu propagowanie trzeźwości i zdrowego stylu życia
d) programy dla ofiar i sprawców przemocy

2. Obszar: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”
a) zapewnienie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży poprzez wsparcie organizacji zajęć pozalekcyjnych
b) współpraca w zakresie upowszechniania masowych imprez sportowo-rekreacyjnych wśród mieszkańców Gminy
c) współpraca w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu
d) współpraca w zakresie organizacji zawodów i turniejów sportowych, rajdów pieszych, wakacyjnych imprez sportowo – rekreacyjnych oraz innych imprez krajoznawczych
e) organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży

3. Obszar: „Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”
a) wspieranie organizacji imprez kulturalnych
b) wspieranie inicjatyw mających na celu upowszechnianie, promocję i popularyzację lokalnej twórczości i twórców
c) wspieranie inicjatyw mających na celu wzbogacenie oferty z zakresu edukacji kulturalnej i artystycznej mieszkańców Gminy – dzieci, młodzieży i dorosłych
d) wspieranie działalności w zakresie upowszechniania historii i tradycji Gminy
e) wspieranie inicjatyw mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej oraz przekazywanie i upowszechnianie treści patriotycznych

4. Obszar: „Pomoc charytatywna, w tym działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”
a) wspieranie wszelkich działań związanych z pomocą charytatywną dla mieszkańców Gminy
b) wspieranie inicjatyw mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych, w tym organizację imprez kulturalnych i rekreacyjnych
c) wspieranie inicjatyw mających na celu integrację osób niepełnosprawnych ze środowiskiem ludzi zdrowych
d) wspieranie działalności rekreacyjno-rehabilitacyjnej na rzecz osób niepełnosprawnych

5. Obszar: „Ochrona środowiska, ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”
a) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez realizowanie programów edukacji ekologicznej, organizowanie konkursów i imprez o charakterze masowym
b) realizacja przedsięwzięć zorientowanych na podnoszenie świadomości ekologicznej oraz wiedzy o środowisku wśród mieszkańców Gminy
c) nowatorskie i innowacyjne projekty mające na celu propagowanie ekologii, ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego
d) zabezpieczenie opieki bezdomnym zwierzętom

6. Obszar: „Pomoc społeczna”
a) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego (specjalistycznej-socjoterapeutycznej)
b) zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie osobom tego pozbawionym

7. Obszar: „Rozwój i promocja miasta oraz wspieranie przedsiębiorczości”
a) wspieranie działań zmierzających do podtrzymania już istniejących relacji w skali regionalnej, ponadregionalnej i międzynarodowej, przede wszystkim dalszej współpracy z miastami partnerskimi Gminy m. in. poprzez: poznawanie
i kształtowanie tradycji kulturowych, promocję lokalnych dóbr kultury, działania na rzecz integracji ze społecznościami innych regionów i państw, wspieranie pod względem organizacyjnym wspólnych imprez kulturalno-sportowych, wymianę doświadczeń i realizację projektów gospodarczych z partnerami w kraju i zagranicą, organizowanie misji gospodarczych itp.

8. Obszar: „Promocja i organizacja wolontariatu”
a) pośrednictwo wolontariatu - pomoc w skojarzeniu wolontariuszy i placówek zainteresowanych wzajemną współpracą
b) szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów pracy wolontariuszy
c) przygotowywanie publikacji (głównie poradników) z dziedziny wolontariatu
d) promocja wolontariatu - organizacja kampanii promocyjnych i konkursów dla wolontariuszy

9. Obszar: „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych”
Organizacja szkoleń, warsztatów i spotkań organizacji pozarządowych.

10. Obszar: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
Wspieranie działalności polegającej na prowadzeniu świetlic wiejskich.

Konkursy ofert na realizację zadań w powyższych obszarach odbywać się będą zgodnie z Harmonogramem otwartych konkursów ofert, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Programu.


FORMY WSPÓŁPRACY.

I. Gmina przewiduje następujące formy współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi:

1) zlecanie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie przez wspieranie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji
2) powierzanie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji
3) zlecanie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie określonym w art. 19a Ustawy jeśli spełnione są następujące warunki:

a) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł,
b) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
c) łączna kwota przekazana w ten sposób tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł
d) łączna kwota przekazana w tym trybie nie może przekroczyć 20 % dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
4) zapewnienie wkładu własnego

II. Gmina przewiduje następujące formy pozafinansowej współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1) wymiana informacji o podejmowanych działaniach
2) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;
3) promocja inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe m.in. poprzez utworzenie internetowej platformy organizacji pozarządowych oraz możliwość umieszczenia informacji na stronie internetowej Urzędu.
4) wspólna organizacja imprez i realizacji programów, także udostępnianie na zasadzie odrębnych porozumień pomieszczeń lub terenów będących w posiadaniu Gminy
5) konsultowanie projektów aktów normatywnych, przy czym zakres konsultacji będzie obejmował przyjmowanie opinii organizacji pozarządowych do projektów uchwał na etapie ich tworzenia
6) współdziałanie w pozyskiwaniu środków z funduszy zewnętrznych
7) prowadzenie i udostępnianie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie gminy

III. Organizacje, którym do wykonywania działalności statutowej niezbędny jest lokal i takiego nie posiadają, mogą ubiegać się o udostępnienie obiektu lub lokalu do użytkowania na zasadach określonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Lokale mogą być udostępnione z przeznaczeniem na działalność programową, nie ma możliwości użytkowania ich na działalność gospodarczą.


PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE.

W 2011 roku za priorytetowe zadanie publiczne uznaje się:

„Działalność na rzecz organizacji pozarządowych”.


OKRES REALIZACJI PROGRAMU.

Program obowiązuje w roku 2011.

 


SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU.

1. Przeprowadzenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych określonych w programie w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania dotacji, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Programu.
2. Ustalenie harmonogramu przeprowadzania konkursów.
3. Podjęcie działań mających na celu tworzenie Rady Pożytku Publicznego.
4. Organizacja cyklicznych spotkań z organizacjami pozarządowymi.
5. Wzajemne informowanie o kierunkach podejmowanych działań.


WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU.

W 2011 roku wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu wyniesie nie mniej niż 675 000,00 zł. Alokację środków w odniesieniu do poszczególnych obszarów przedstawia Harmonogram otwartych konkursów ofert (Załącznik nr 1 do niniejszego Programu).


SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU.

1. Wsparcie pozafinansowe oceniane jest za pomocą ankiety wypełnianej przez wszystkich beneficjentów powyższej formy wsparcia.

2. Sprawozdanie z realizacji Programu odbywa się w trybie określonym Ustawie.


INFORMACJA O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ O PRZEBIEGU KONSULTACJI.

1. Konsultacje z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z terenu Miasta i Gminy Skawina przeprowadzone w trakcie spotkań, które odbyły się 27 sierpnia 2010 r. oraz 2 września 2010 r.
2. Szkolenia z zakresu nowelizacji Ustawy wraz ze wskazaniami dobrych praktyk we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przeprowadzone przez Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa.
3. Formularz dot. konsultacji Programu zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina w dniach 13-27 październik 2010 r.
4. Zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Skawina.


TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT.

Kryteria oceny ofert, zasady realizacji zadań oraz warunki kontroli określone są w Regulaminie Przyznawania Dotacji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Programu.

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.