Zmiana Programu współpracy 2011

Uchwałą Nr V/57/11  Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2011 r. dokonano zmiany Uchwały Nr XIV N/511/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.”

Zmianę poprzedziły konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego z terenu Miasta i Gminy Skawina ogłoszone Zarządzeniem Nr 42/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zmiany uchwały „Program współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok.” Szczegółowe informacje dotyczące konsultacji dostępne są po kliknięciu w link.


Informacja o wynikach konsultacji:

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina uprzejmie informuje, iż w przedmiotowych konsultacjach nie przedłożono stanowisk.

Na podstawie §3 ust. 2 Zarządzenia Nr 42/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 14 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie zmiany uchwały „Program współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok” nieprzedłożenie przez podmioty, o których mowa w §2 ust. 1 stanowisk w terminie wskazanym w §2 ust. 3 i 4 powyższego Zarządzenia, oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia w konsultowanej sprawie.


Tym samym, na mocy Uchwały  Nr V/57/11  Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 marca 2011 r.,  Załącznik Nr 1 do „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok”, stanowiący „Harmonogram otwartych konkursów ofert” otrzymał brzmienie określone w załączniku dostępnym poniżej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.