Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy...” - 2010

UCHWAŁA Nr VI/71/11
RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE
z dnia 27 kwietnia 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”.

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873; zm.: z 2004 r., Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz.1203; Nr 210, poz. 2135; z 2005 r., Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r., Nr 94, poz. 651; z 2008 r., Nr 209, poz.1316; z 2009 r., Nr 22, poz. 120; Nr 19, poz. 100; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 28, poz. 146), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Norbert RZEPISKO

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.