-5°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA Nr XIII/153/11
RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE
z dnia 30 listopada 2011 roku


w sprawie przyjęcia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172 poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz.142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 657) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873; zm.: z 2004 r., Nr 64, poz. 593; Nr 116, poz.1203; Nr 210, poz. 2135; z 2005 r., Nr 155, poz. 1298; Nr 169, poz. 1420; Nr 175, poz. 1462; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r., Nr 94, poz. 651; z 2008 r., Nr 209, poz.1316; z 2009 r., Nr 22, poz. 120; Nr 19, poz. 100; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 28, poz. 146), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Norbert RZEPISKO
 

Załączniki:

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.