Odpady niebezpieczne

 

Odpady niebezpieczne, ze względu na rodzaj, skład lub ilość, mają groźne właściwości i potraktowane w niewłaściwy sposób mogą zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku. Mogą też wykazywać właściwości palne i wybuchowe. Dlatego też gospodarka nimi wymaga prawidłowego prowadzenia i szczególnej kontroli.

Odpady niebezpieczne są to odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych. Właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, określa załącznik nr 3 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina:

• odpady niebezpieczne, tj. opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, opakowania po aerozolach (w tym po środkach ochrony roślin), odpadowe oleje mineralne i syntetyczne, smary, tusze, kwasy, alkalia, rozpuszczalniki, odczynniki chemiczne, smołę, lepik i opakowania zawierające ich resztki, stolarkę budowlaną, drewno zawierające substancje niebezpieczne (lakiery), należy przekazywać we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

• odpady niebezpieczne (opakowania po środkach ochrony roślin) należy przekazywać do placówek handlowych prowadzących sprzedaż takich produktów i zobowiązanych do zbierania ich w pojemnikach oznakowanych.

 

Odpady niebezpieczne - opakowania po środkach ochrony roślin będą odbierane w miarę potrzeb, w zależności od zapełniania się pojemników w punktach sprzedaży.

Do gromadzenia odpadów niebezpiecznych - opakowania po środkach ochrony roślin służą oznakowane pojemniki rozstawione w placówkach handlowych.

 

UWAGA! W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skawinie nie są przyjmowane odpady budowlane i opakowaniowe zawierające azbest.
 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.