Skład SRDPP

ZARZĄDZENIE Nr 101/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
z dnia 20 kwietnia 2015 r.


w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 209/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Na podstawie art. 41e-g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), Uchwały Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania, Uchwały Nr III/23/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie odwołania przedstawiciela Rady Miejskiej w Skawinie ze składu Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Uchwały Nr III/24/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miejskiej w Skawinie do składu Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego zarządza się, co następuje:


§ 1

W związku z odwołaniem Jadwigi Tylek ze składu Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego § 1 ust. 1 Zarządzenia Nr 209/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego uzyskuje brzmienie:

1. przedstawiciele Rady Miejskiej w Skawinie:

1) Anna Wąsowicz
2) Witold Grabiec

§ 2

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

BURMISTRZ
/-/
Paweł KOLASA

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 209/2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
z dnia 2 grudnia 2013 r.


w sprawie powołania Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na podstawie art. 41e-g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 - z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXIII/280/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania, zarządza się, co następuje:


§ 1

W związku z zakończeniem wyborów powołuje się Skawińską Radę Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej SRDPP, w skład której wchodzi dziewięciu członków, w tym:

1. przedstawiciele Rady Miejskiej w Skawinie:

1) Jadwiga Tylek
2) Witold Grabiec

2. przedstawiciele Burmistrza Miasta i Gminy Skawina:

1) Tomasz Ożóg
2) Tomasz Stawowy

3. przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 - z późn. zm.):

1) Halina Buchowska
2) Stanisław Grodecki
3) Jerzy Kłępa
4) Józef Niechaj
5) Daniel Wrzoszczyk


§ 2

Zwołuje się pierwsze posiedzenie SRDPP na dzień 18 grudnia 2013 r., na godz. 15.00, w sali obrad skawińskiego Ratusza.


§ 3

Obsługę kancelaryjno-biurową zapewnia Zespół ds. promocji, sportu i współpracy.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ
/-/
Adam Najder

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.