Cele działalności


Do zadań Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy:

 

  1. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym;
  2. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
  3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3;
  4. udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3;
  5. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
  6. inspirowanie i podejmowanie innowacyjnych działań na rzecz sektora pozarządowego;
  7. wskazywanie priorytetowych obszarów działań we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi;
  8. współpraca z samorządem w zakresie zlecania realizacji zadań publicznych w trybie określonym w ustawie;
  9. współpraca z Powiatową i Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego.


Rada może zajmować się również innymi sprawami przedłożonymi przez Przewodniczącego Rady, bądź na wniosek przynajmniej 3 członków Rady.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.