Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy...” - 2014


UCHWAŁA Nr VI/74/15
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz. 594 - ze zm.) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 - ze zm.), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Witold GRABIEC

 

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.
 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.