9°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednym z elementów partycypacji społecznej obejmującej przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający udział interesariuszy jest powołanie Komitetu Rewitalizacji.

Czym jest Komitet Rewitalizacji?

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji ustala się w drodze uchwały Rady Miejskiej. Podjęcie uchwały jest poprzedzone konsultacjami społecznymi, po zakończeniu których opracowuje się informację podsumowującą ich przebieg a także wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Burmistrz po podjęciu przez Radę Miejską powyższej uchwały powołuje w drodze zarządzenia Komitet Rewitalizacji.

Bardzo istotną kwestią jest wyłonienie członków komitetu spośród jak najszerszego grona interesariuszy wyznaczonych obszarów, co daje gwarancję przeprowadzenia procesu rewitalizacji w zgodzie z potrzebami lokalnej społeczności.

Drukuj

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.