Tryb pozakonkursowy

Jesteście prężnie działającą organizacją pozarządową? Macie mnóstwo pomysłów, które nie zawsze wpisują się w założenia konkursów ofert? A może niezwykle ciekawy pomysł na projekt wpadł Wam do głowy już po zakończeniu naborów? Jeżeli tak, to artykuł 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dotyczący zlecania realizacji zadań z pominięciem otwartego konkursu, tzw. „małych grantów”) powstał właśnie dla Was!


Co, gdzie, jak:


MAŁE GRANTY:

 • „małym grantem” nazywa się potocznie dotację od samorządu w wysokości do 10 tysięcy złotych. O te pieniądze organizacje pozarządowe mogą się starać poza konkursem dotacyjnym;
 • w ramach procedury przyznawania małych grantów współfinansowane mogą być jedynie zadania publiczne o charakterze lokalnym lub regionalnym, które mieszczą się w priorytetowych zadaniach publicznych, określonych w obowiązującym programie współpracy;
 • realizacja zadania publicznego współfinansowanego w ramach art. 19 a może trwać maksymalnie 90 dni;
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł;
 • wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie określonym w art. 19a nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych;
 • w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
  1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
  2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
  Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
 • po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.


CO ZAWIERA WNIOSEK:

 • podstawowe informacje o złożonej ofercie;
 • dane oferenta(-ów);
 • zakres rzeczowy zadania publicznego;
 • szacunkową kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego;
 • w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzoną za zgodność z oryginałem  kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

Wzory wniosku i sprawozdania z realizacji zadania publicznego określa  Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2055), którego zapisy obowiązują od 1 marca 2019 r. 


Najważniejsze zmiany opisane przez portal ngo.pl: KLIKNIJ TUTAJ.  

 

AKTY PRAWNE:

 

 

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Sportu i Współpracy:

 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.