Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy...” - 2015


UCHWAŁA Nr XIX/260/16
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 25 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 446) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 nr 0 poz. 239), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Witold GRABIEC

 

Link do informacji w BIP-ie:  KLIKNIJ TUTAJ.

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.