Skład

PRZEWODNICZĄCY: Stanisław Grodecki 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Józef Niechaj

SEKRETARZ: Anna Chromy

CZŁONKOWIE:  Halina Jaskierna, Zbigniew Morawski, Tomasz  Ożóg, Tomasz Papież, Antoni Sapała, Tomasz Stawowy

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 22.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA
z dnia 1 lutego 2017 r.


w sprawie powołania Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na podstawie art. 41e-g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 239) oraz Uchwały Nr XXII/321/16 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania, zarządza się, co następuje:

§ 1

W związku z zakończeniem wyborów powołuje się Skawińską Radę Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej SRDPP, w skład której wchodzi dziewięciu członków, w tym:

 1. przedstawiciele Rady Miejskiej w Skawinie:
  1) Józef Niechaj
  2) Antoni Sapała
   
 2. przedstawiciele Burmistrza Miasta i Gminy Skawina:
  1) Tomasz Ożóg
  2) Tomasz Stawowy
   
 3. przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 239):
  1) Anna Chromy
  2) Stanisław Grodecki
  3) Halina Jaskierna
  4) Zbigniew Morawski
  5) Tomasz Papież

§ 2

Zwołuje się pierwsze posiedzenie SRDPP na dzień 16 lutego 2017 r., na godz. 16:00, w sali obrad skawińskiego Ratusza (ul. Rynek 1, I piętro).

§ 3

Obsługę kancelaryjno-biurową zapewnia Wydział Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
/-/
Paweł Kolasa

 

UCHWAŁA Nr XXIV/346/16
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie powołania przedstawiciela Rady Miejskiej w Skawinie do składu Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art.41f pkt.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. 2016, poz. 1817) oraz §2 w zał. Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Skawinie Nr XXIII/280/12 z dnia 26 września w sprawie przyjęcia trybu powoływania członków Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, sposobu jej organizacji oraz trybu działania. Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się do składu Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:
1) JÓZEF NIECHAJ
2) ANTONI SAPAŁA

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
/-/
Antoni Bylica

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.