Plan pracy na rok 2019

Plan pracy Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na rok 2019

Lp. Przedsięwzięcie Termin realizacji Odpowiedzialny
1.

Współudział w opracowaniu koncepcji organizacji Dnia 
Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych
w roku 2019 

od marca do września Przewodniczący SRDPP
Sekretarz SRDPP
Wyznaczony pracownik PWSK
2. Współudział w organizacji DOPIS 2019 9 września

Zainteresowane organizacje
pozarządowe
SRDPP
Wyznaczony pracownik PWSK
 

3. Opracowanie i przedłożenie Burmistrzowi sprawozdania
z działalności SRDPP za 2018 r.
do 30 kwietnia Przewodniczący SRDPP
Sekretarz SRDPP
4. Planowe posiedzenia SRDPP

21 marca 2019 r.
27 czerwca 2019 r.
20 września 2019 r.
19 grudnia 2019 r.

Przewodniczący SRDPP
Sekretarz SRDPP

5. Zorganizowanie nieplanowanych posiedzeń SRDPP
z inicjatyw Przewodniczącego lub z inicjatywy 
co najmniej 3 członków SRDPP
doraźnie wg potrzeb Przewodniczący SRDPP
Sekretarz SRDPP
6. Stworzenie kalendarium imprez organizowanych 
na terenie gminy przez organizacje
proces ciągły Przewodniczący SRDPP
Sekretarz SRDPP
Wyznaczony pracownik PWSK
7. Aktualizacja danych organizacji pożytku publicznego
wraz z linkami do ich stron internetowych
proces ciągły

Przewodniczący SRDPP
Sekretarz SRDPP
Wyznaczony pracownik PWSK

8.

Opiniowanie skierowanych projektów uchwał
dotyczących strategii rozwoju gminy
oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym,
a także dotyczących sfery zadań publicznych
oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi

doraźnie wg potrzeb Przewodniczący SRDPP
Sekretarz SRDPP
9. Inicjowanie współpracy pomiędzy organizacjami proces ciągły Przewodniczący SRDPP
Sekretarz SRDPP
Wyznaczony pracownik PWSK
10. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania
organizacji pozarządowych
doraźnie wg potrzeb Przewodniczący SRDPP
Sekretarz SRDPP
11.

Wskazywanie priorytetowych obszarów działań
we współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi

doraźnie wg potrzeb Przewodniczący SRDPP
Sekretarz SRDPP
12. Współpraca z samorządem w zakresie zlecania realizacji
zadań publicznych w trybie określonym w ustawie

 

doraźnie wg potrzeb Przewodniczący SRDPP
Sekretarz SRDPP
13. Opracowanie planu pracy SRDPP na 2020 r. proces ciągły Przewodniczący SRDPP
Sekretarz SRDPP
14. Podsumowanie kadencji SRDPP za lata 2017-2019 
z udziałem przedstawicieli NGO
w trakcie ostatniego
posiedzenia SRDPP
II kadencji
Przewodniczący SRDPP
Sekretarz SRDPP

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.