Fundusz wkładu własnego

Jesteście organizacją pozarządową działającą na terenie Gminy Skawina? Chcecie zrealizować świetny projekt, na którego realizację otrzymacie dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, ale niestety brakuje Wam środków finansowych na pokrycie wkładu własnego? Mechanizm funduszu wkładu własnego jest właśnie dla Was!

 

Co, gdzie, jak?

KRYTERIA, CZYLI CO WARTO WIEDZIEĆ?

 • dofinansowanie w ramach funduszu wkładu własnego mogą otrzymać organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, które otrzymały grant na realizację zadania ze środków zewnętrznych;
 • środki przeznaczone na pokrycie finansowego wkładu własnego można uzyskać poprzez udział w otwartym konkursie ofert, do którego nabór prowadzony jest  w trybie ciągłym od dnia 7 stycznia 2019 r. aż do wyczerpania środków, jednak nie później niż 30 listopada 2019 r.;
 • rozpatrzenie ofert konkursowych nastąpi w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia złożenia wniosku;
 • przyznane dofinansowanie powinno zostać w całości przeznaczone na pokrycie wkładu własnego zadania realizowanego ze środków zewnętrznych.

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Jedno zadanie = jedna dotacja, czyli...
  ... na dane zadanie możecie otrzymać dofinansowanie z Gminy Skawiny jedynie raz. To znaczy, że jeżeli złożyliście ofertę realizacji danego zadania publicznego w otwartym konkursie ofert np. z zakresu  „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, niestety nie możecie się starać o dofianansowanie z funduszu wkładu własnego. Jednak jeżeli realizowany przez Was projekt nie jest współfinansowany ze środków z budżetu Gminy Skawina - możliwość uzyskania dofinansowania wkładu własnego stoi przed Wami otworem! 
 2. Informacja o sposobie wydatkowania dotacji, czyli...
  ...organizacja jest zobowiązana do umieszczenia aktualnego logo Gminy Skawina na wszystkich materiałach informacyjnych PROPORCJONALNIE do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający dobrą widoczność.   Dodatkowo we wszelkich materiałach należy umieścić informacje o treści: „Środki na realizację projektu pochodzą z funduszu wkładu własnego Gminy Skawina”.
 3. Oferty rozpatrywane są przez komisję, której opinia przedstawiana jest burmistrzowi, który akceptuje ostateczną wysokość dofinansowania  czyli...
  ...jest to znana procedura stosowana przy ocenie ofert konkursowych w otwartych konkursach ofert. Komisja konkursowa ocenia oferty, przyznając im punkty zgodnie z kryteriami określonymi w odpowiednim zarządzeniu, a następnie proponowane kwoty dotacji przedstawia burmistrzowi, który podejmuje ostateczną decyzję o wysokości dofinansowania.
 4. Po pierwsze promesa, następnie umowa,  czyli...
  ...po otrzymaniu pozytywnej decyzji o otrzymaniu dofinansowania, dana organizacja otrzymują od Gminy Skawina pisemną promesę tj.zapewnienie o otrzymaniu dofinansowania. Umowa i wypłata środków następuje jednak dopiero po podpisaniu umowy z głównym grantodawcą projektu.

JAK PRZEBIEGA PROCES?

  Proces aplikowania o dofinansowanie ze źródeł ze środków zewnętrznychZłożenie oferty w otwartym konkursie ofert
Rozpatrzenie oferty przez komisję; opinia przedstawiana jest burmistrzowiBurmistrz Miasta  i Gminy Skawina akceptuje wysokość przyznanej dotacji

Grantobiorca zawiera z Gminą Skawiną promesę
Grantobiorca podpisuje umowę ze zleceniodawcą realizacji zadania
Grantobiorca podpisuje umowę z Gminą Skawina 
Grantobiorca realizuje zadanie
Rozliczenie realizacji projektu


AKTY PRAWNE
zapraszamy do zapoznania się z kompletem załączników.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Współpracy, Sportu i Kultury:

Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
T: +48 12 277 00 03
E:  cop@gminaskawina.pl

 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.