Pożyczka dla organizacji pozarządowych

Jesteście organizacją pozarządową działającą na terenie Gminy Skawina? Zamierzacie zrealizować świetny projekt, na którego realizację otrzymaliście dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych w formie refundacji, ale niestety brakuje Wam środków finansowych, by wykorzystać refundowaną pulę środków? Pożyczka dla NGO jest właśnie dla Was!

 

Co, gdzie, jak?

KRYTERIA, CZYLI CO WARTO WIEDZIEĆ?

  • pożyczkę przyznawaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina mogą otrzymać organizacje pozarządowe działające na terenie gminy, które otrzymały grant na realizację zadania ze środków zewnętrznych w formie refundacji;
  • kwota pożyczki nie może być wyższa od przyznanej dotacji ze środków zewnętrznych;
  • pożyczka może być wypłacona jednorazowo lub w transzach;
  • zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową;
  • Burmistrz udzielając pożyczki zawiera z pożyczkobiorcą pisemną umowę, ustalając w szczególności: wysokość udzielonej pożyczki, ilość i wysokość poszczególnych rat, terminy spłaty poszczególnych rat, formę zabezpieczenia spłaty pożyczki;
  • pożyczka podlega spłacie w całości i nie podlega umorzeniu;
  • informacja o wsparciu finansowym Gminy Skawina w realizowanym projekcie musi być zamieszczona na wszelkich materiałach informacyjnych;
  • jeśli pożyczkobiorca wykorzysta pożyczkę w całości lub w części na cel niezgodny z zawartą umową, kwota udzielonej pożyczki wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem staje się natychmiast wymagalna i podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia zawarcia umowy do dnia zwrotu;
  • UWAGA! Z możliwości ubiegania się o pożyczkę wyklucza się podmioty, na których ciążą nieuregulowane wymagalne zobowiązania finansowe wobec budżetu Gminy.

JAK PRZEBIEGA PROCES?

  Decyzja o przyznaniu dotacji ze środków spoza budżetu gminyZłożenie wniosku przez pożyczkobiorcę
Rozpatrzenie wnioskuPrzyznanie pożyczki przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

Podpisanie umowy pomiędzy pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą
Wypłata pożyczki
Realizacja zadania przez pożyczkobiorcę 
Otrzymanie przez pożyczkobiorcę refundacji środków
Zwrot pożyczki


Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Promocji, Sportu i  Współpracy:

Centrum Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi:
E:  cop@gminaskawina.pl

 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.