Dworzec "Biblioteka Skawina" - przywrócenie budynkowi dworca kolejowego w Skawinie walorów zabytku z przeznaczeniem obiektu na cele publiczne

 

 

 

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 OŚ PRIORYTETOWA: 6. Dziedzictwo regionalne

DZIAŁANIE: 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego

PODDZIAŁANIE: 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

WARTOŚĆ PROJEKTU: 7 655 580,74 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4 810 860,79 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 14-07-2015 r. do 31-12-2019 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 23-02-2017 r.

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 24-04-2017r.

Gmina Skawina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) na realizację projektu pn. „Dworzec "Biblioteka Skawina" - przywrócenie budynkowi dworca kolejowego w Skawinie walorów zabytku z przeznaczeniem obiektu na cele publiczne”.

Remont i przebudowa budynku Dworca PKP w Skawinie jest elementem większego przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego m.in. z rozwojem szybkiej kolei aglomeracyjnej i budową systemu „Park &Ride” - „Parkuj i Jedź” w bezpośrednim sąsiedztwie Dworca. W ramach projektu planowany jest generalny remont obiektu dworca który jest w bardzo złym stanie technicznym. Podstawowa funkcja dworca czyli obsługa pasażerów, informacja kolejowa, handlowa i turystyczna dla przyjeżdżających, zostanie wzbogacona o element kulturotwórczy w mieście. Ze względu na zmianę licznych uwarunkowań, nowe oczekiwania użytkowników kolei oraz społeczności miasta, a także na nowe wymogi związane z szeroko pojętymi usługami, funkcja „obsługi podróżnych” została tutaj poszerzona o zagospodarowanie czasu wolnego dla osób korzystających zarówno z kolei, jak też dla środowiska mieszkańców Gminy Skawina.

W ramach projektu poza pracami budowlanymi i konserwatorskimi zostanie wykonana aranżacja wnętrz, która obejmuje zaprojektowanie układu i wystroju wnętrz oraz szczegółów wyposażenia ruchomego z uwzględnieniem funkcji pomieszczeń (np. kolorystyka). Projekt aranżacji zostanie poprzedzony warsztatami konsultacyjnymi z udziałem architektów wnętrz, i przyszłych użytkowników w szczególności dzieci z przedszkoli i szkół oraz młodzieży. Warsztaty, mają za zadanie włączyć różne grupy mieszkańców w proces aranżowania aby miejsce było dla nich przystępne, funkcjonalne i wyjątkowe. Pomysły, sugestie, inspiracje użytkowników będą spisywane i rysowane przez architektów którzy kierując się wskazanymi potrzebami zaprojektują przestrzeń budynku. Po weryfikacji wizji, pomysłów mieszkańców przez projektantów wnętrz, zostaną zakupione meble i pozostałe wyposażenie pomieszczeń oraz sprzęt elektroniczny.

Budynek zostanie wyposażony w inteligentny system zarządzania energią celem zmniejszenia wpływu funkcjonowania budynku na klimat poprzez ograniczenie emisyjności (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej). System posłuży do nadzorowania zużycia mediów energetycznych: energii elektrycznej, wody, ciepła, chłodu, a także do monitorowania sprawności działania instalacji budynkowych.System będzie użytecznym narzędziem dla administratora dotyczącym przeprowadzania analiz zgromadzonych danych energetycznych oraz umożliwiających użytkownikowi zmianę parametrów pracy instalacji grzewczych, elektrycznych, wentylacyjnych tak aby uzyskać jak największe ograniczenie zużycia ciepła i energii elektrycznej. System zarządzania energią złożony będzie przede wszystkim z: czujników temperatury, czujników ruchu w pomieszczeniach i oprogramowania zarządzającego systemem. W ramach projektu zostaną również stworzone warunki do bezpiecznej prezentacji zbiorów oraz eksponatów wypożyczonych od innych instytucji zarówno wewnątrz budynki, jak i w przestrzeni wokół dworca (np. wejście na perony).

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.