Integracja transportu zbiorowego

 

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: 4. Regionalna polityka energetyczna

DZIAŁANIE: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski

PODDZIAŁANIE: 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

WARTOŚĆ PROJEKTU: 41 611 033,51 zł

WARTOŚĆ KWALIFIKOWANA PROJEKTU:  25 11 472,48 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  21 259 751,60

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-12-2014 r. do 30-09-2019 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 30-11-2016 r.

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTU: 26-05-2017 r.

 

 

Gmina Skawina otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM) na realizację projektu pn. „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Skawina w relacji z Krakowskim Obszarem Funkcjonalnym”.

Celem projektu jest poprawa jakości obsługi komunikacyjnej Gminy Skawina oraz ograniczenie poziomu zanieczyszczeń i zwiększenie bezpieczeństwa poprzez budowę Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z parkingiem Park & Ride i infrastruktury rowerowej oraz integrację transportu zbiorowego z indywidualnym.

Projekt w zakresie rozwoju infrastruktury pieszo-rowerowej zakłada wykonanie następujących prac:
- Budowę Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego (SCK), która obejmuje następujące prace: budowę łącznie 500 miejsc postojowych (200 ogólnodostępnych i 300 włączone w system Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej), jezdni manewrowej, pętli autobusowej, chodników i ciągów pieszo-rowerowych w obrębie dworca oraz wiaty rowerowej na 60 miejsc postojowych (stojaki rowerowe np. w kształcie odwróconej litery U) wraz z panelami fotowoltaicznymi.
- Rozbudowa ulicy Kolejowej w Skawinie obejmuje rozbudowę ulicy na odcinku od skrzyżowania z ul. Krakowską do skrzyżowania z ul. Niepodległości wraz ze zjazdami, chodnikami, stanowiskami postojowymi, zatokami autobusowymi, przepustami oraz przebudową i budową kolidującego uzbrojenia technicznego. Rozbudowa ul. Kolejowej jest uzupełniającym elementem projektu, niezbędnym z punktu widzenia zapewnienia dostępności do P+R w ramach SKC. Ul. Kolejowa będzie prowadzić bezpośrednio do planowanego w ramach projektu parkingu P&R
- budowa 4 parkingów zadaszonych na 80 miejsc łącznie. Powstaną również parkingi niezadaszone na łączną ilość 110 miejsc postojowych. Dodatkowo planuje się łącznie 45 miejsc parkingowych przy przystankach autobusowych.
- budowę ciągów pieszo-rowerowych w Skawinie na ul. Radziszowskiej, Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Kublińskiego, w obrębie basenu, Popiełuszki, os. Ogrody, Kazimierza Wielkiego, Korabnickiej, Krakowskiej, Kolejowej, Niepodległości, Tynieckiej.
- budowę ciągów pieszo-rowerowych w Radziszowie na ul. Zawodzie, Jana Pawła II, Skawińskiej
- wprowadzenie uspokojenia ruchu na wybranych ulicach w Skawinie

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.