Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Skawina.

 

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020

OŚ PRIORYTETOWA: 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje

DZIAŁANIE: 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

PODDZIAŁANIE: 10.1.1 Wychowanie Przedszkolne ZIT

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 453 311,30 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 085 314,60 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-04-2017 r. do 31-08-2020 r.

DATA WYBORU PROJEKTU: 20-06-2017 r.

 

Realizacja działań projektowych umożliwi osiągnięcie celu projektu tj. utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Skawina. Grupę docelową będą stanowić dzieci w wieku przedszkolnym oraz pośrednio ich opiekuni prawni i placówki wychowania przedszkolnego.

W ramach projektu zostaną zaadaptowane pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania nowych miejsc, zostanie zakupiony niezbędne wyposażenie a następnie będą finansowane koszty prowadzenia placówek przez okres 12 miesięcy. W rezultacie podjętych działań dzieci z terenu Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego na terenie Gminy Skawina zostaną objęte wychowaniem przedszkolnym w związku z czym zostaną lepiej przygotowane do kolejnych etapów edukacji co wyrówna ich szanse edukacyjne na dalszych jej etapach. Objęcie dzieci instytucjonalnym wychowaniem przedszkolnym ułatwi ich opiekunom łączenie życia zawodowego z życiem prywatnym co przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.