Wydział Ochrony Powietrza - OP

 

Rynek 12, parter, pok. 1 i 3 
(wejście od ul. Krzywej)

op@gminaskawina.pl


Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl

STRUKTURA:

 

ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Wydziału Ochrony Powietrza należy w szczególności:


1.      Odnawialne źródła energii i przeciwdziałanie niskiej emisji, w tym m.in.:
 1. realizacja działań określonych w uchwale nr XXXI/438/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działań dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina dotyczących wdrożenia procedur podejmowanych przy przekroczeniu dopuszczalnego stężenia pyłów zawieszonych;
 2. współpraca z Radą Społeczną ds. Ochrony Powietrza;
 3. realizacji zadań z zakresu redukcji zanieczyszczenia powierza i upowszechniania odnawialnych źródeł energii;
 4. przeprowadzenie inwentaryzacji budynków wraz z oceną energetyczną budynku, stworzenie bazy danych i bieżące jej aktualizowanie;
 5. koordynowanie realizacji projektów dotyczących ograniczenia niskiej emisji, termomodernizacji oraz rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym kontakt z beneficjentami ostatecznymi projektów oraz wykonawcami;
 6. prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej zachęcających do zastosowania rozwiązań mających na celu oszczędności zużycia energii oraz ograniczenie niskiej emisji;
 7. udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła c.o. i c.w.u. oraz zakresu modernizacji energetycznej budynków;
 8. pomoc we wskazaniu mieszkańcom źródeł współfinansowania działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, w tym pomoc w prawidłowym wypełnieniu wniosku o dotację.
 9. kontrole domowych kotłowni;
 10. koordynacja i monitoring działań gminy w zakresie wdrażania lokalnego planu gospodarki niskoemisyjnej oraz Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Skawina;
 11.   opiniowanie oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego;
 12. przygotowywanie materiałów w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną oraz zwiększających udział odnawialnych źródeł energii;
 13. przygotowywanie lub opiniowanie rozwiązań do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie efektywności energetycznej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 14. opiniowanie planów inwestycji gminnych w częściach dotyczących efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii;
 15. gromadzenie danych o gospodarowaniu energią na terenie Gminy i analizowanie zapotrzebowania gminnych obiektów w media w celu prawidłowego doboru taryfy, optymalizacji zużycia, realnego obniżenia kosztów związanych
  z wydatkami na media energetyczne.

2.      Koordynacja działań na rzecz ograniczenia przemysłowych zanieczyszczeń powietrza i uciążliwego oddziaływania na środowisko związanego z działalnością zakładów przemysłowych w Gminie:

 1. prowadzenie rejestru zgłaszanych nadużyć i niepokojących epizodów środowiskowych w zakładach przemysłowych oraz rejestrowanie terminów wyznaczonych przez instytucje kontrolne, które zobowiązują zakłady przemysłowe do rozwiązania wykrytych nieprawidłowości;
 2. dokumentowanie:
  a)      epizodów wystąpienia zagrożeń środowiskowych, emisji pyłów, substancji niebezpiecznych oraz fetoru; wycieków, skażeń, pożarów, degradacji środowiskowych,
  b)      wyników kontroli organów kontrolnych (WIOŚ, Sanepid, inne) oraz zaleceń i wszczętych procedur pokontrolnych (mandaty karne, wnioski o wstrzymanie działalności i cofnięcie pozwoleń na jej prowadzenie, wnioski o ukaranie do sądu i organów ścigania),
  c)      działań naprawczych podjętych lub planowanych przez kontrolowane zakłady wraz z terminami wyznaczonymi przez instytucje kontrolne;
 3. współpraca z instytucjami kontrolnymi i władzami regionalnymi (Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych;
 4.   współpraca z przedsiębiorstwami:
  a)      zwracanie się do zakładów przemysłowych o wyjaśnianie zaistniałych incydentów oraz wprowadzanie działań naprawczych,
  b)      monitorowanie statusu zadeklarowanych działań naprawczych (w tym m.in. organizacja spotkań z przedsiębiorcami),
  c)      przygotowywanie raportów na temat epizodów i nadużyć środowiskowych poszczególnych zakładów w przypadku opiniowania zgody na ich rozbudowę, modernizację.

Koordynacja projektów dotyczących inwentaryzacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych lub zanieczyszczonych na terenie miasta Skawiny.

Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza, bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.