Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy...” - 2017

  UCHWAŁA NR XLII/580/18
RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE
z dnia 23 maja 2018 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz. 1875) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. 2018 poz. 450), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ mgr Witold GRABIEC

 

Link do informacji w BIP-ie: KLIKNIJ TUTAJ.

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.