„Wieloletni program współpracy...” 2019 - 2022

  UCHWAŁA nr XLVIII/638/18

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 24 października 2018 roku

 

w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2022”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018, poz. 994) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018, poz. 450), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Wieloletni program współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2022”, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

mgr Witold GRABIEC

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 450) umożliwiła w art. 5a ust. 2 organom stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego uchwalenie, po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5 cyt. wyżej ustawy, wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 cyt. wyżej ustawy. Przepis ten wszedł w życie z dniem 12 marca 2010 r.

Konsultacje programu współpracy opisywane w art. 5a ust. 1 oraz przeprowadzone w trybie określonym w art. 5 ust. 5 cyt. wyżej ustawy przeprowadzono zgodnie z zapisami Uchwały Nr XIII/168/15 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Skawina”, zmienionej Uchwałą Nr XXX/431/17 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 31 maja 2017 r.. Odbywały się one w dniach 7 września - 28 września 2018 r. i przebiegały w następującym trybie: w formie pisemnej - przez przyjmowanie uwag z zastosowaniem arkusza konsultacyjnego (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przez złożenie pisemnych wniosków w siedzibie tut. Urzędu).

Informacja o sposobie tworzenia „Wieloletniego programu współpracy…” oraz o przebiegu konsultacji stanowi na podstawie art. 5a ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. 2018 poz. 450) element „Wieloletniego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 - 2022”.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.

 

Link do informacji w BIP: KLIKNIJ TUTAJ.

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.