Stypendia naukowe

 

UCHWAŁA nr XXXVI/511/17

RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały własnej nr XVI/142/08 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawna lub fizyczną.

 

              Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XVI/142/08 Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół gimnazjalnych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 uchwały przyjmuje brzmienie: „Przyjmuje się regulamin określający zasady udzielania stypendium i nagród dla uczniów szkół podstawowych oraz Szkoły Muzycznej I Stopnia prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną”.

§ 2

 1. W załączniku do uchwały nr XVI/142/08 Rady Miejskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
 2. W § 1. pkt c. otrzymuje brzmienie: „Dyrektorze szkoły - należy przez to rozumieć dyrektora zespołu placówek oświatowych, szkoły podstawowej i szkół muzycznych I stopnia”.
 3. § 2 otrzymuje brzmienie:
  1. Stypendia udzielane są uczniom szkół podstawowych i szkół muzycznych I stopnia.
  2. Stypendium za wyniki w nauce zwane w treści niniejszego regulaminu stypendium naukowym przyznawane jest z uwzględnieniem wysokiej średniej ocen zadany okres oraz oceny zachowania i szczególnych osiągnięć ucznia.
  3. Ustala się wysokość średniej ocen dla uczniów klas 2- i 3- gimnazjum oraz dla uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej warunkującej przyznanie stypendium naukowego na co najmniej 5,15 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
  4. Stypendia naukowe z zastrzeżeniem ust. 5 przyznawane są dla uczniów na okres roku szkolnego następującego bezpośrednio po okresie, w którym uczeń uzyskał średnią ocen i ocenę zachowania kwalifikujące go do przyznania tego stypendium.
  5. Stypendia naukowe po ostatnim okresie nauki przyznawane są uczniom za uzyskanie co najmniej 91 procent punktów z egzaminu gimnazjalnego w oddziałach gimnazjalnych oraz z egzaminu ósmoklasisty w klasach ósmych. Stypendia wypłacane są jednorazowo w kwocie 300 zł, bezpośrednio po zakończeniu roku szkolnego.
  6. Stypendia przyznawane są po ukończeniu jednego okresu nauki.
  7. Wysokość stypendium naukowego wynosi 100 zł miesięcznie.
  8. Wniosek o przyznanie stypendium naukowego, zawierający szczegółowe uzasadnienie składa dyrektor szkoły do Wydziału Edukacji i Zdrowia w terminach:

                    1) na 1 okres - do 31 lipca,

                    2) na 2 okres - do 28 lutego.

        9. Rozpatrywanie wniosków następuje odpowiednio do 31 sierpnia i 31 marca danego roku szkolnego.

        10. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

      11. Stypendium za szczególne osiągnięcia w szkole muzycznej I stopnia zwane w treści niniejszego regulaminu stypendium muzycznym przyznawane jest z uwzględnieniem co najmniej jednego z poniższych kryteriów:

                  1) uzyskanie co najmniej 22 punktów w przesłuchaniach organizowanych przez Centrum Edukacji Artystycznej,

                2) uzyskanie jednej z nagród w konkursach organizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub konkursach współorganizowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Grand Prix, pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca,

                  3) uzyskanie jednej z nagród w konkursach o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim, organizowanych przez inne niż Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podmioty lub konkursach, w których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie widnieje jako współorganizator: Grand Prix, pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca, a także uzyskaniem średniej z ocen promocyjnych z wszystkich przedmiotów obowiązujących w szkole muzycznej I stopnia, które uczeń realizuje w danym roku szkolnym, co najmniej 4,75 oraz z przedmiotu głównego ocenę „celujący” i kształcenia słuchu co najmniej ocenę „dobry”.

                12. Stypendia muzyczne przyznawane są dla uczniów na czas jednego roku szkolnego następującego bezpośrednio po roku szkolnym, w którym uczeń spełnił wymienione kryteria.

                  13. Wysokość stypendium muzycznego wynosi 100 zł miesięcznie.

              14. Wniosek o przyznanie stypendium muzycznego, zawierający szczegółowe uzasadnienie składa dyrektor szkoły muzycznej I stopnia w terminie do 31 lipca do Wydziału Edukacji i Zdrowia.

                  15. Rozpatrywanie wniosków następuje odpowiednio do 31 sierpnia danego roku szkolnego.

                  16. Wzór wniosku o przyznanie stypendium muzycznego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

                  17. Decyzję w sprawie przyznawania stypendium podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Skawina.

                  18. Decyzja Burmistrza o przyznaniu stypendium jest ostateczna”.

 

4. W § 3. pkt 1. otrzymuje brzmienie: „Nagrody przyznawane są uczniom szkół podstawowych”.

5. W załączniku nr 1 do regulaminu określającego zasady udzielania stypendium dla uczniów nagłówek otrzymuje brzmienie:

Na podstawie § 2 regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina,
a uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną, zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium Burmistrza za wybitne osiągnięcia dla:

6. W załączniku nr 2 do regulaminu określającego zasady udzielania stypendium dla uczniów nagłówek otrzymuje brzmienie:

Na podstawie § 3 Regulaminu określającego zasady udzielania nagrody dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół podstawowych prowadzonych przez inną osobę prawną lub fizyczną, zwracam się z prośbą o przyznanie nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia dla:

7. Dodaje się załącznik Nr 3 do regulaminu określającego zasady udzielania stypendium muzycznego dla uczniów w brzmieniu:

 

„Załącznik Nr 3 do regulaminu

 

……………………………….…….                                                                                                ....................................

/nazwa szkoły-wnioskodawcy                                                                                              miejscowość,  data  /

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM MUZYCZNEGO
BURMISTRZA 
MIASTA I GMINY SKAWINA ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

 

Na podstawie § 2 Regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Skawina oraz zamieszkałych na terenie Gminy Skawina, a uczęszczających do szkół muzycznych I stopnia prowadzonych przez inną osobę prawną zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium Burmistrza  za wybitne osiągnięcia dla:

ucznia/ uczennicy…………………………………………………. 

klasy…………………………………………………

Uzasadnienie wniosku wraz z opisem osiągnięć:

……………………………………………………………………………………………………………………….........................

(załączyć kserokopię dokumentu poświadczającego udział w konkursach, olimpiadach, turniejach itp.)

 

                                                                                                                                …………………………………………..

                                                                                                                                pieczęć i podpis dyrektora szkoły”

§ 3

Ostatnie stypendia przyznane na podstawie niniejszej uchwały wypłacone będą w 2020 roku.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Witold GRABIEC

 

 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@um.skawina.net

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.