Zasady odbioru i przyjmowania odpadów komunalnych

Gmina odpowiada za odbiór, przyjęcie i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych wyprodukowanych na jej terenie i zarządza systemem służącym do ich zagospodarowania.

1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości będą odbierane odpady komunalne:

Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: zabudowa jednorodzinna:

a) zmieszane odpady komunalne - w każdej ilości, a poza harmonogramem oraz w przypadku jednorazowego odbioru w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

b) zebrane w sposób selektywny surowce wtórne: odpady papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i ich opakowań, opakowań wielomateriałowych - w każdej ilości, a poza harmonogramem oraz w przypadku jednorazowego odbioru w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości, a poza harmonogramem oraz w przypadku jednorazowego odbioru w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

d) odpady zielone:
- trawa, liście i drobne gałęzie - w każdej ilości dwa razy w roku (maj i listopad), a poza haromonogramem w ramach usługi dodatkowej realizowanej w okresie kwiecień – listopad co dwa tygodnie (bez kosztów zagospodarowania);
- „choinki” – jeden raz w roku (luty);
- gałęzie, konary, pnie drzew w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania).

e) wysegregowane odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

f) opony z samochodów osobowych, rowerowe i motocyklowe w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania).

Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: zabudowa wielolokalowa:

a) zmieszane odpady komunalne - w każdej ilości, zgodnie z harmonogramem;

b) zebrane w sposób selektywny surowce wtórne: odpady papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i ich opakowań, opakowań wielomateriałowych - w każdej ilości, zgodnie z harmonogramem;

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości, zgodnie z harmonogramem, a poza harmonogramem w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

d) odpady zielone:
- trawa, liście i drobne gałęzie - w każdej ilości dwa razy w roku (maj i listopad), a poza haromonogramem w ramach usługi dodatkowej realizowanej w okresie kwiecień – listopad co dwa tygodnie (bez kosztów zagospodarowania);
- „choinki” – jeden raz w roku (luty);
- gałęzie, konary, pnie drzew w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania).

e) wysegregowane odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

f) opony z samochodów osobowych, rowerowe i motocyklowe w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania).

Z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku:

a) zmieszane odpady komunalne - w każdej ilości, a poza harmonogramem oraz w przypadku jednorazowego odbioru w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

b) zebrane w sposób selektywny surowce wtórne: odpady papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i ich opakowań, opakowań wielomateriałowych - w każdej ilości, a poza harmonogramem oraz w przypadku jednorazowego odbioru w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości, dwa razy w roku, a poza harmonogramem oraz w przypadku jednorazowego odbioru w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

d) odpady zielone:
- trawa, liście i drobne gałęzie - w każdej ilości jeden razy w roku (maj), a poza haromonogramem w ramach usługi dodatkowej realizowanej w okresie kwiecień – październik co dwa tygodnie (bez kosztów zagospodarowania);
- gałęzie, konary, pnie drzew w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania).

e) wysegregowane odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

f) opony z samochodów osobowych, rowerowe i motocyklowe w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania).

Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) zmieszane odpady komunalne - w ilościach odpowiadających liczbie opłaconych pojemników;

b) zebrane w sposób selektywny surowce wtórne: odpady papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metali i ich opakowań, opakowań wielomateriałowych - zgodnie z harmonogramem, w ilości odpowiadającej liczbie zdeklarowanych pojemników, a charakter i skład tych odpadów jest podobny do odpadów powstających w gospodarstwach domowych lub w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (poza zawierającymi odpady niebezpieczne) w każdej ilości, zgodnie z harmonogramem, których charakter i skład jest podobny do odpadów powstających w gospodarstwach domowych lub w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania);

d) odpady zielone:
- trawa, liście i drobne gałęzie - w ramach usługi dodatkowej realizowanej w okresie kwiecień – listopad co dwa tygodnie (bez kosztów zagospodarowania);
- „choinki” – jeden raz w roku (luty);
- gałęzie, konary, pnie drzew w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania).

e) wysegregowane odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, a charakter i skład tych odpadów jest podobny do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, w ramach usługi dodatkowej (bez kosztów zagospodarowania).

Uwaga!! Odpady do odbioru winne być wystawione do godziny 7:00 oraz zgromadzone, w miarę możliwości, przy granicy nieruchomości lub w obrębie nieruchomości w miejscu publicznie dostępnym.


2. Warunki świadczenia dodatkowych usług, w tym określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Skawina w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość opłat za te usługi zostaną określone odrębną uchwałą - KLIKNIJ TUTAJ.


3. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych - Zakład Zagospodarowania Odpadów w Skawinie, ul. Gen. Emila Fieldorfa ”Nila” nr 8 przyjmowane będą odpady na zasadach opisanych szczegółowo w zakładce PUNKT ZBIERANIA ODPADÓW.
 

4. Do zbierania odpadów komunalnych:

Zmieszanych odpadów komunalnych z terenów zabudowy jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku w okresie kwiecień - październik, przeznaczone są pojemniki o poj. od 110 l lub 120 l do poj. 240 l, dla terenów zabudowy wielolokalowej pojemniki i kontenery o poj. od 240 l do poj. 10 m3, a dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne worki o poj. 60 l – 110/120l oraz pojemniki o poj. od 110/120 l do poj. 10 m3 kontenery i prasokontenery, spełniające wymagania Polskich Norm. Pojemniki, kontenery muszą być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.

Surowców wtórnych z terenów zabudowy jednorodzinnej oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku w okresie kwiecień - październik, przeznaczone są worki foliowe o poj. od 70 l do 120 l, dla zabudowy wielolokalowej pojemniki o poj. 1,1 m3 , a dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne worki o poj. od 70 l do 120 l oraz pojemniki o poj. od 110/120 l do poj. 10 m3 kontenery, spełniające wymagania Polskich Norm. Oznakowania wskazują na rodzaj gromadzonych w nich segregowanych odpadów. Pojemniki, kontenery muszą być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.

Wysegregowanych odpadów z remontów budowlanych i rozbiórkowych przeznaczone są kontenery o poj. 4 m3 spełniające wymagania Polskich Norm lub worki o poj. 120 l. Kontenery muszą być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.

Odpadów styropianu czystego lub odpadów styropianu zabrudzonego przeznaczone są worki o poj. 240 l oraz kontenery. spełniające wymagania Polskich Norm. Kontenery muszą być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.

Odpadów zielonych przeznaczone są worki foliowe o poj. 120 l i 240 l lub kontenery spełniające wymagania Polskich Norm. Kontenery muszą być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.

Zmieszanych odpadów budowlano-remontowych przeznaczone są kontenery o poj. 4 m3 spełniające wymagania Polskich Norm lub worki o poj. 120 l. Kontenery muszą być przystosowane do obsługi przez specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów.

Przeterminowanych lekarstw służą pojemniki o poj. 150 l oznakowane, rozstawione w aptekach.

Zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych służą oznakowane pojemniki rozstawione w placówkach handlowych, placówkach oświatowych oraz pojemniki o poj. 150 l, rozstawione w UMiG Skawina.

Odzieży i tekstyliów służą pojemnik i worki przedsiębiorcy prowadzącego zbiórkę odzieży używanej, oznakowane, rozstawione na terenie Gminy.

Odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, rozstawionych w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych, w szczególności: przy chodnikach, w parkach, na placach, na przystankach przeznaczone są kosze uliczne o poj. 30 l i więcej. Liczba koszy ulicznych jest uzależniona od stopnia natężenia ruchu pieszego.


5. Podstawą obliczania ilości odpadów komunalnych odbieranych z terenu nieruchomości służą wskaźniki nagromadzenia odpadów - normy określające minimalną ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów, w zależności od funkcji obiektu:

Dla nieruchomości zamieszkałych, terenów zabudowy jednorodzinnej, przyjmuje się normę:

a) przez 1- 4 osoby co najmniej jeden pojemnik o poj. 110 l lub 120 l;

b) przez 5 - 8 osoby co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l;

c) powyżej 8 osób, na każde kolejne 4 osoby co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l.

Dla nieruchomości zamieszkałych, terenów zabudowy wielolokalowej, przyjmuje się normę:

a) dla nie więcej niż 10 lokali mieszkalnych – krotność pojemników o poj. 240 l;

b) powyżej 10 lokali mieszkalnych – co najmniej jeden pojemnik o poj.1,1 m3 i ich krotność lub kontenery o poj. 7 m3 albo 10 m3.

Dla nieruchomości, na których terenie znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku w okresie kwiecień - październik – jeden pojemnik o poj. 110 l lub 120 l.

Dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, właściciele są zobowiązani do dostosowania pojemności i ilości pojemników do potrzeb uwzględniając następujące normy, w przeliczeniu na tydzień:

a) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l / 120 l;

b) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l/120 l;

c) dla budynków użyteczności publicznej – 3 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l/120 l;

d) dla lokali gastronomicznych – 122 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l/120 l na lokal;

e) dla lokali handlowych - poza spożywczymi - 8 l na każdego pracownika w przeliczeniu na tydzień;

f) dla lokali handlowych artykułami spożywczymi – 122 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l/120 l na lokal;

g) dla poza lokalowych punktów gastronomicznych (w tym handel uliczny i obwoźny) – 90 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l/120 l;

h) targowiska – 5 l na każdy m2 powierzchni targowiska, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l/120 l;

i) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych – 8 l na każdą osobę pracującą;

j) dla szpitali. – 40 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż 110 l/120 l na obiekt;

k) dla przychodni i gabinetów lekarskich, lecznic - 15 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 110 l/120 l;

l) dla hoteli, pensjonatów, internatów itp. – 20 l na jedno łóżko, jednak nie mniej niż 110 l/ 120 l na obiekt;

m) dla ogrodów działkowych – 3 l na każdą działkę o pow. 300 m2 w okresie od kwietnia do października, jednak nie mniej niż 110 l/ 120 l na ogród;

n) dla cmentarzy (cześć użytkowa) – 1,3 m3 na 1 ha, jednak nie mniej niż 110 l/ 120 l na obiekt;

o) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, w okresie od kwietnia do października – nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na miesiąc;

p) pozostałe obiekty – 8 l na każdego pracownika.


6. Podstawę obliczania ilości odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych z terenu danej nieruchomości stanowi rzeczywista ilość odpadów, nie mniejsza niż ustalona w pkt 5.


7. Normy gromadzenia odpadów, o których mowa w pkt 5 nie obejmują odpadów innych niż komunalne.


8. W przypadku nieruchomości, gdzie jest prowadzona działalność handlowo-usługowa spożywcza lub gastronomiczna należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady, w widocznym, dostępnym miejscu, a przypadku punktów poza lokalowych ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady, przy miejscu sprzedaży, w widocznym, dostępnym miejscu.  


9. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez operatora prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomości może zgłosić taki przypadek telefonicznie na nr: 12-277-01-08, za pomocą telefaksu na nr 12-276-33-39 lub ustnie do protokołu, w godzinach pracy Urzędu, a także pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres a.chmielarczyk@gminaskawina.pl, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 3 dni roboczych, po wystąpieniu zdarzenia będącego przedmiotem interwencji.
 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.