Usługi dodatkowe

Rodzaje usług dodatkowych zostały określone Uchwałą Nr IV N/76/19 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Skawina w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi.
 

  1. Rodzaj dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów, świadczonych przez Gminę (poprzez złożenie deklaracji lub poprzez wykonanie usługi przez spółkę gminną) na rzecz właścicieli nieruchomości w zależności od typu nieruchomości określa załącznik nr 1 – KLIKNIJ TUTAJ.

2. Wysokość opłaty za świadczenie usługi dodatkowej wynosi: dla odbioru odpadów zielonych – skoszona trawa, liście, drobne gałęzie gromadzonych w przeznaczonych na ten cel workach foliowych o pojemności 120 l – 4,00 zł za 1 sztukę worka.

3. Wysokość kwoty za świadczenie usługi dodatkowej odbioru pozostałych odpadów, wymienionych w załączniku nr 1 będzie ustalona i realizowana na podstawie umowy cywilno-prawnej, zawartej pomiędzy Miejskim Zakładem Usługowym w Skawinie Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25, a właścicielem nieruchomości.

4. Kwota za odbiór odpadów, o których mowa w pkt 3 będzie ustalona na podstawie kalkulacji poniesionych kosztów transportu oraz ewentualnego załadunku, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. Koszt zagospodarowania odpadów wymienionych w załączniku nr 1 jest wliczony w koszt Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gminy Skawina, poza kosztem zagospodarowania zmieszanych odpadów budowlano-remontowych, w tym styropianu zabrudzonego. Do kwoty za odbiór zmieszanych odpadów budowlano-remontowych, w tym styropianu zabrudzonego zostanie doliczona kwota za zagospodarowanie tych odpadów według wagi netto, a faktura za zagospodarowanie będzie dołączona do faktury za odbiór tych odpadów.

6. Odpady odbierane w ramach usług dodatkowych, poza zmieszanymi odpadami komunalnymi oraz zmieszanymi odpadami budowlano-remontowymi, w tym styropianu zabrudzonego, będą kierowane do Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Skawinie, ul. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” 8, celem zagospodarowania.

7. Zmieszane odpady komunalne będą dostarczane do punktu przeładunkowego dla tych odpadów, celem zagospodarowania.

8. Zmieszane odpady budowlano-remontowe, w tym styropian zabrudzony, o których mowa w pkt 5 będą przekazywane do przedsiębiorców celem zagospodarowania (odzysk, recykling i unieszkodliwienie), posiadających uzgodnienia określone przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

9. Zapotrzebowanie na usługę, o której mowa w pkt. 2, należy zgłosić w formie deklaracji na usługę dodatkową, której wzór stanowi załącznik nr 2 – KLIKNIJ TUTAJ.

10. Deklaracja na usługę dodatkową może być złożona tylko przez właściciela nieruchomości, posiadającego złożoną deklarację o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina.

11. Deklarację, o której mowa w pkt 9 należy złożyć na co najmniej 6 dni roboczych przed planowanym terminem skorzystania z usługi dodatkowej.

12. Zapotrzebowanie na usługę, o której mowa w pkt 3, należy zgłosić bezpośrednio do Miejskiego Zakładu Usługowego w Skawinie Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25, w formie pisemnej przy pomocy poczty elektronicznej mzu.dzialuslugowy@poczta.fm, telefonicznie 12 357-20-47 wew. 1 lub osobiście. Tryb i forma zgłaszania będzie udostępniona na stronie internetowej Miejskiego Zakładu Usługowego w Skawinie Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25 www.mzu.skawina.com.pl oraz na stronie internetowej Gminy Skawina: www.gminaskawina.pl.

13. Usługa, o której mowa w pkt 3 może być tylko zlecona przez właściciela nieruchomości, posiadającego złożoną deklarację o wysokości miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Skawina.

14. Termin wykonania usługi, o której mowa w pkt 2 realizowany jest w okresie kwiecień - listopad, w dniu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, na podstawie deklaracji oraz zgłoszenia odbioru jednorazowego lub częstszego.

15. Przyjmuje się formę zgłoszenia:

16. Usługa odbioru odpadów zielonych – skoszona trawa, liście, drobne gałęzie będzie realizowana w przeznaczonych na ten cel workach foliowych o pojemności 120 l, w kolorze czarnym, opisanych Gmina Skawina – odpady zielone, wydawanych po złożeniu deklaracji:

  • w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pokój 1 Wydział Ochrony Środowiska w godzinach pracy Urzędu;
  • w Miejskim Zakładzie Usługowym w Skawinie, ul. Piłsudskiego 25 w godzinach pracy zakładu lub;
  • w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Skawinie, ul. Gen. Emila Fieldorfa „Nila” 8 w godzinach pracy punktu.

17. Koszt worka jest wliczony w koszt usługi dodatkowej za odbiór tych odpadów.

18. Płatność za wykonanie usługi dodatkowej, o której mowa w pkt 2, świadczonej przez Gminę, uiszcza się w terminie do 14 dni od dnia złożenia deklaracji na usługę dodatkowa, na przydzielone subkonto właściciela nieruchomości.

19. Termin wykonania usługi dodatkowej, o której mowa w pkt 3 będzie ustalany indywidualnie pomiędzy właścicielem nieruchomości, a Miejskim Zakładem Usługowym w Skawinie Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25, według kolejności składanych zgłoszeń, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia.

20. Termin płatności za wykonaną usługę dodatkową, o której mowa w pkt 3 będzie regulować umowa cywilno-prawna z Miejskim Zakładem Usługowym w Skawinie Sp. z o.o., 32-050 Skawina, ul. Piłsudskiego 25.

 

Uwaga! Odbiór odpadów zielonych winien być zgłoszony co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.