Warunki i tryb finansowania rozgrywek ligowych

UCHWAŁA Nr XIII/171/19

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 30 października 2019 roku

 

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Skawina z zakresu sportu.

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1468), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Skawina z zakresu sportu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Skawinie

Ewa Masłowska


Uzasadnienie

Stosownie do zapisów art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1468) tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego. Warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa powyżej, może określić organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć. Mając na uwadze profesjonalizację działań w sferze sportu, w tym w szczególności realizowanych we współpracy z podmiotami sektora pozarządowego, podejmuje się niniejszą uchwałę określającą warunki i tryb finansowania działalności piłkarskich klubów sportowych. Podjęcie niniejszej uchwały pozwoli na wykonanie zadania własnego gminy w zakresie kultury fizycznej, a także pozwoli na udzielenie dotacji klubom sportowym określonym w art. 3 i art. 4 ustawy o sporcie. Warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Skawina z zakresu sportu zostały poddane konsultacjom społecznym. Konsultacje miały zasięg ogólnogminny – skierowane były do wszystkich mieszkańców Gminy Skawina, którzy ukończyli 16 lat a w szczególności do przedstawicieli klubów sportowych.

3 października odbyło się spotkanie z klubami sportowymi w ramach prowadzonych konsultacji. W okresie konsultacji wpłynęła 1 uwaga dotycząca możliwości przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na utrzymanie infrastruktury sportowej. Uwaga została przyjęta w części bowiem ustawodawca wskazuje: udzielana dotacja celowa może być zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie w szczególności przeznaczona na: (...) utrzymanie boisk i obiektów sportowych oraz zakup środków trwałych.

Powyższa uchwała przyczyni się do dobrego rozwoju sportu na terenie Gminy Skawina zwiększając możliwości osiągnięcia wysokiego poziomu sportowego oraz organizacyjnego przez kluby z ww. terenu, co w dłuższym okresie spowoduje upowszechnienie kultury fizycznej.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne.

 

Link do informacji w BIP: KLIKNIJ TUTAJ.

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.